fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Covid 19 informatie

Coronaprotocol ZML de Ark - KoZa-groep


De Rijksoverheid geeft voor elke periode van het jaar afhankelijk van de Corona situatie aan in welke fase van de Corona we zitten.

Het loopt van donkergroen, lichtgroen, oranje naar rood voor de heftigste fase.

Voor elke fase hebben we in ons Coronaprotocol een actieplan. link
Huidige Fase

Donkergroen

 • Alle leerlingen kunnen volledig naar school
 • Let op hygiëne, gezondheid en ventilatie

 

Basismaatregelen

Dit helpt om geen Corona te krijgen:

 • Was vaak je handen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden.
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Klachten? Blijf thuis en doe een (zelf)test
 • Haal een vaccin, booster of herstelprik
 • BESLISBOOM alle leeftijden - thuisblijven of niet?  link

 

Hoelang blijf ik thuis na een positieve Coronatest?

 • Je moet tot minimaai 5 dagen na de 1e ziektedag thuisblijven.
  Had je geen geen klachten? Dan telt de datum van testen als 1e ziektedag.
 • Je moet na 5 dagen tenminste 24 uur klachtenvrij zijn om weer naar buiten te mogen. Anders zou je nog anderen kunnen besmetten.
 • De isolatie duurt maximaal 10 dagen. Geteld vanaf de dag dat je je klachten kreeg.

Online lessen

In principe wil ZML de Ark en de KoZa-groep zolang mogelijk alle leerlingen fysiek onderwijs blijven bieden. Alle leerlingen van de KoZa-groep vallen onder de kwetsbare groep C door o.a. psychiatrische problemen, kwetsbare gezinssituaties en grote risico's op onderwijsachterstand. Dat betekent dat de KoZa-groep open blijft. Dit is alleen mogelijk bij voldoende bemensing om fysiek onderwijs te kunnen bieden. Collega's moeten zich ook veilig voelen. Hetzelfde geldt voor de Ark groepen daar gaan we wel over tot het vormen van twee onderwijsbubbels per groep.

Wanneer dit niet meer lukt, bieden wij online lessen aan in combinatie met huiswerkopdrachten. Het huiswerk wordt op papier of digitaal aangeboden. Ook kan het zijn dat we onlinelessen aanbieden als er teveel collega's in quarantaine zitten en we geen invallers meer hebben.

Ouders/verzorgers die niet in het bezit zijn van een computer, tablet, chromebook of laptop kunnen van school gratis een chromebook lenen. We
verwachten dat u die dan zelf op school op komt halen. Hier maken we een afspraak voor. Daarvoor moet ook een leenovereenkomst worden
ondertekend. Zie voorbeeld link

Spelregels online onderwijs

Hieronder vindt u onze spelregels met betrekking tot onderwijs op afstand en hybride onderwijs (Bij hybride onderwijs volgt een deel van de leerlingen het onderwijs online, terwijl de andere leerlingen op school les krijgen).: De spelregels leest u hier

 Regels als u uw kind zelf thuis wilt houden


Ouders van kwetsbare leerlingen kunnen bij een toenemend aantal besmettingen ervoor kiezen hun kind thuis te houden.
Bijvoorbeeld als uw kind een verhoogd risico heeft bij een Corona besmetting. 

Hoe u dan dient te handelen staat in het handelingskader - link


Lijst van cruciale beroepen

Wij zijn verplicht om leerlingen van ouders met een cruciaal beroep op te vangen. Als we niet te veel zieken hebben.
Hieronder de lijst met cruciale beroepen.

 • Personeel werkzaam in vitale processen
 • Vervoer van personen en goederen over spoorweginfrastructuur, waaronder openbaar vervoer.
 • Vervoer van personen en goederen over wegennet, waaronder openbaar vervoer en transport van brandstoffen, zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Post- en pakketbezorging. 
 • Zorg- en jeugdhulp-verlening, en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Medewerkers die noodzakelijke werkzaamheden verrichten na het overlijden van personen.
 • Medewerkers benodigd voor onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs en examens.
 • Medewerkers die kinderopvang mogelijk maken.
 • Openbaar vervoer.
 • Noodzakelijke processen in de voedselketen, waarmee bedoeld wordt de medewerkers in supermarkten, bakkerijen, slagers, vis- en groenteverkoop en andere winkels die de verkoop van levensmiddelen als primaire doel heeft. Ook andere medewerkers die noodzakelijke processen in de voedselketen uitvoeren behoren hiertoe, zoals de distributieketen, industrie en boeren die het werk van eerdergenoemde medewerkers mogelijk maakt.
 • Inzameling, vervoer, verwerking en recycling van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Medewerkers van nieuwsmedia gericht op de informatievoorziening aan de samenleving.
 • Inzet politie, brandweer, ambulancezorg, meldkamerprocessen, GHOR, crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s.
 • Noodzakelijke overheidsprocessen bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en rechterlijke macht gericht op dienstverlening aan burgers. Hierbij gaat het om het democratisch proces en volksvertegenwoordigers, het betalen van uitkeringen en toeslagen, uitgifte van vergunningen, reclassering, gerechtsdeurwaarders, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen, forensische klinieken en noodzakelijke processen in de asielketen.
 • Beroepen t.b.v. het verkrijgen van officiële documenten, zoals fotografen en fotostudio’s. 
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies ten behoeve van 1 van de  bovenstaande cruciale beroepsgroepen. Hierbij gaat het om schoonmaak, reparatie, beveiliging, handhaving, toezicht en ICT.