fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De KOZA groep

 

De KoZa-groep heeft een eigen website:

Klik hieronder op de link:

 WWW.KOZA-GROEP.NL

 

De collega's van de Koza groep

 

Adres en telefoonnummer:

Prinses Marijkestraat 1 (Aan de rechterkant van het gebouw van SBO Het Kompas - Ingang rechts achterin (bij speelplein)

Telefoonnummer groep: 06-15 63 65 34 

Lydia Terlouw intern begeleider 06-51 46 70 16

Piet Diepenhorst directeur  06-144 101 63

 

 

Kleuteronderwijs-zorgarrangement groep

De Kleuteronderwijs-zorgarrangement groep (KoZa) biedt gespecialiseerde hulp voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar met een complexe ontwikkelingsproblematiek dan wel een (dreigende) ontwikkelingsstoornis en hulpvragen vanuit de thuissituatie en het onderwijs.

Ondersteuning van het kind  en  het gezin in een vroeg stadium kan bijdragen aan een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Hiermee kan doorgroei naar complexe- re problematiek worden voorkomen. Vroeg sig- naleren en zo mogelijk verminderen van leer-en ontwikkelingsachterstanden dragen bovendien bij aan het realiseren van gelijke kansen.

Doelgroep

Kinderen van 4 tot 7 jaar met een complexe ont- wikkelingsproblematiek en een hulpvraag in de opvoeding en het onderwijs. Redenen waarom kinderen in aanmerking komen voor de KoZa groep:

 • Er zijn meestal ondersteuningsvragen vanuit de thuissituatie omtrent gedrag en/of opvoeding
 • Ouders staan achter de inschrijving op de KoZa groep
 • Kinderen die zijn vastgelopen in op school (bijvoorbeeld op het gebied van gedrag, werkhouding en/of didactische ontwikkeling) en bij wie nog niet duidelijk is wat een passende vervolgplek/onderwijsvorm is

 

Visie en Perspectief

Ons motto is: ‘gewoon waar het kan, speciaal waar nodig’. Zo wordt het zorg- en onderwijsaanbod aangepast aan de individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van het kind en het gezin. De KoZa stelt samen met ouders een plan op; dit laat zien dat zowel de ouders als de KoZa verantwoordelijk zijn voor de groei en ondersteuning van het kind. De KoZa richt haar aanpak op de kwaliteiten en de sterke kanten van het kind en het gezin. Door deze aan te spreken, kan het kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

De KoZa stelt het ontwikkelingsperspectief (OPP) vast in samenspraak met ouders. In dit OPP zijn vanuit de belemmerende en stimulerende factoren van het kind en zijn naaste omgeving de zorg- en onderwijsbehoeften duidelijk in kaart gebracht. Vanuit deze behoeften stelt de KoZa ontwikkel- doelen op. Daarin benoemt zij ook actiepunten/interventies zoals observaties, psychodiagnostisch onderzoek en inzet van externen (bijv. een logopedist). Iedere KoZa leerling is gekoppeld aan een pedagogisch medewerker die zowel in de klas werkt als ook het kind en ouders thuis bezoekt. De KoZa krijgt hierbij ondersteuning van een schoolondersteuningsteam (SOT).

Werkwijze KoZa Groep

Het zorg- en onderwijsaanbod binnen de KoZa is gebaseerd op de mogelijkheden en behoeften van het kind. Zorg en onderwijs komen geïntegreerd in het aanbod terug. In dialoog met ouders gaat de KoZa op zoek naar de ondersteuningsbehoef- ten van het kind en zijn ouders. De Koza brengt in nauwe samenwerking met de ouders de pedagogische behoeften in kaart.

De begeleiding is erop gericht het kind tot optimale leerprestaties te brengen binnen een speciaal daarvoor gecreëerd pedagogisch-didactisch klimaat. Daarbij streeft de KoZa naar een eindsituatie waarin het kind zich zoveel vaardigheden heeft eigen gemaakt, dat het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen binnen het schooltype dat voor het kind geschikt is.

Door de verwevenheid van leren en gedrag thuis en op school is het van belang dat ouders intensief betrokken zijn. De KoZa verwacht van de ouders dat zij komen meekijken in de groep en actief bijdragen aan de begeleiding van hun kind. Op deze manier kan men van elkaar leren. De KoZa biedt vanuit de groep praktische (basis)opvoedingson- dersteuning voor thuis aan. Dit aanbod is voorwaardelijk aan de plaatsing. Ouder dienen hier dan ook mee in te stemmen.

Voor plaatsing in de KoZa-groep dient SWV PPO (Samenwerkingsverband Passend Primair Onder- wijs) een toelaatbaarheidsverklaring af te geven met daarbij de aantekening plaatsing KoZa Groep.
Aan het einde van het KoZa traject stroomt de leerling door naar een passende vervolgplek of onderwijsvorm. Gedurende het KoZa jaar wordt onderzocht welke vervolgplek het meest passend zal zijn voor de leerling. In het OPP is het uitstroomperspectief onderbouwd en beschreven.

Wanneer het kind naar een passende vervolg- of onderwijsplek uitstroomt volgt een traject van warme overdracht en nazorg. Hierin staat de vraag centraal wat zowel het kind, de ouders als de school nodig hebben ter ondersteuning. Indien nodig zal de jeugdhulpverlening erbij betrokken worden.

Schoolondersteuningsteam en ketenpartners

Het schoolondersteuningsteam (SOT) in klein ver- band, komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit de medewerkers van de KoZa:

 • Directeur CSG De Waard
 • Intern begeleider Passend Primair Onderwijs
 • Ontwikkelingspsycholoog (Samenwerkings- verband Passend Primair Onderwijs)
 • Leerkracht(en) (SOPOGO en Kindwijs)
 • Pedagogisch medewerker(s) (Educé)

  Vier keer per jaar vindt er een groot SOT overleg plaats, het SOT is dan uitgebreid met:
 • Medewerker Team Jeugd en Gezin (Gemeente Goeree-Overflakkee)
 • Jeugdarts (Centrum Jeugd en Gezin)

Indien mogelijk zoekt het SOT de samenwerking met logopedist, fysiotherapeut/sensorische integratie therapeut of andere betrokken jeugdhulpverlening. Zij kunnen indien mogelijk en gewenst ook aansluiten in het SOT bij de bespreking van de individuele leerlingen.

Het SOT volgt de ontwikkeling van iedere leerling op didactisch en pedagogisch gebied. Daarbij kijkt het ook naar de ondersteuningsbehoeften bijnnen school en zijn omgeving. De KoZa borgt alles in Parnassys en het OPP. Als er nader onderzoek of de inzet van externe therapeuten nodig is, maakt de KoZa hier in het SOT nadere afspraken over. Het uitstroomperspectief is altijd een punt van bespreking. De KoZa zorgt voor een terugkoppeling naar de ouders en betrokkenen.

Aanmeldtraject KoZa

Om voor de KoZa-groep in aanmerking te komen is een een TLV (toelaatbaarheidsverkaring) nodig. Het SWV PPO geeft, indien de commissie het eens is met de plaatsing, een TLV af voor een jaar.

Bestuurlijke organisatie en voortbestaan

De KoZa-groep is ontstaan vanuit een intensieve samenwerking tussen schoolbesturen, jeugdhulpverlening (gemeente) en SWV PPO. Het schoolbestuur van CSG De Waard heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de KoZa.

Op 1 januari 2019 startte de KoZa als een pilot in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee en SWV PPO. De pilot liep tot juli 2020. Vanaf juni 2020 is de KoZa-groep een project geworden voor onbepaalde tijd.

 

 

De Kozagroep werkt met een gelijke dagen rooster.
Maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 14.15 uur.

Instroom

Route via voorschools ondersteuningsteam (VOT) en/of voorschoolse instelling (PSZ, KDV, KDC):

 • Tijdens het VOT-overleg hulpvragen formuleren (thuis en onderwijs)
 • Het VOT neemt contact op met de KoZa, observaties en interne overleg- gen worden gepland
 • KoZa vraagt de TLV aan

Route via SOT (basisschool)

 • Tijdens het SOT hulpvragen formuleren (thuis en onderwijs)
 • School legt contact met KoZa, observaties plannen en intern overleggen
 • Verwijzende school vraagt TLV aan

Aanmelding

 • Na afgifte TLV wordt de leerling aangemeld en ingeschreven
 • KoZa plant intakegesprek met ouders en startdatum wordt afgestemd
 • Pedagogisch medewerker plant pedagogisch startgesprek

KoZa-groep

6e week         ➜ OPP 1 opstellen en bespreken met ouders

20e week       ➜ Uitstroom bepalen door zorgcommissie (ib, gw, lkr, pm) op de KoZa

22e week       ➜ OPP 2 opstellen, OPP en schoolkeuze met ouders bespreken 

22-30e week ➜ Ouders oriënteren zich op een vervolgschool

30e week       ➜ Definitieve schoolkeuze bepalen

34e week       ➜ KoZa (ib’er) vraagt TLV aan als dit noodzakelijk is

36e week       ➜ Eindgesprek en overdracht (OPP 3 eindevaluatie en overleg met TJG)

36-40e week ➜ KoZa legt contact met ontvangende school voor overdracht en nazorg

Uitstroom en overdracht

40e week ➜ Uitstromen naar vervolgschool

41e week ➜ KoZa neemt contact op met ontvangende school over de zorg- en onderwijsbehoeftes

41-46e week ➜ Uitvoering nazorg (maximaal 3 bezoeken ontvangende school en maximaal 3 bezoeken ouders/verzorgers, totaal 8 uur. Indien nodig kan hiervan afgeweken worden)

44e week ➜ KoZa legt contact met ouders/verzorgers over het verloop14
maart

Speelmateriaal van Cheque Eilandkwis Ladies Circle!

Deze toppers hebben vorig jaar tijdens de Eilandkwis van Ladies Circle 45 Goeree...

30
november

Gezelligheid rondom Sinterklaas!

Onze school vult zich al volop met gezelligheid rondom Sinterklaas! Prachtig ver...

23
november

VSO naar Theatervoorstelling "Hermanosaurus Rex"

Vanmorgen zijn wij met met de leerlingen van het VSO met de bus naar Ooltgenspla...

13
april

Cheque gewonnen!

Deze toppers hebben op 18 maart tijdens de Eilandkwis van Ladies Circle 45 Goer...

4
april

Educatieve voorstelling Stibat "Batterijheld Henk"

Deze dag mochten we een leuke voorstelling zien van de theatershow "Batterijheld...

28
maart

Kindpakket Goeree-Overflakkee

Nieuws voor ouders uit Goeree-Overflakkee Ouders met een kleine beurs en (een) k...