fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2023-2024

1. Een woord vooraf - De Ark - De KoZa-groep

Onze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen* en voor alle andere geïnteresseerden. 

Door deze schoolgids krijgt u een indruk van wat onze school te bieden heeft.
De gids kan ouders helpen bij het bepalen van hun schoolkeuze.

U vindt o.a. informatie over:

 • Onze school
 • Ons onderwijsaanbod
 • De identiteit
 • Onze visie en missie
 • De begeleiding en ondersteuning 
 • De groepen
 • Het team van de Ark en de KoZa-groep
 • De samenwerking met de ouders

Voor wat betreft allerlei organisatorische informatie als schooltijden, vervoer enzovoorts verwijzen we naar het “Schools ABC” achter in deze gids.

We willen in deze schoolgids laten zien wat ‘de Ark’ voor de kinderen, die aan ons toevertrouwd worden en voor hun ouders kan betekenen. We zijn trots op onze school en we hebben dan ook met plezier onder woorden gebracht, hoe we de zorg voor onze leerlingen en het geven van onderwijs van goede kwaliteit waar willen maken. Wat in deze gids staat, mag u van ons verwachten en daar kunt u ons altijd op aanspreken. Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met het team, de Medezeggenschapsraad en het bestuur van onze school. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks - met instemming van de MR - de schoolgids vast van het volgend schooljaar.

U kunt onze websites vinden via de volgende links:

Website ZML De Ark https://dearkmh.csgdewaard.nl/
Website KoZa-groep https://www.koza-groep.nl/

 

Wilt u nader kennismaken, of heeft u nog vragen?
U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek of om een kijkje te nemen in de school. We vinden het fijn als u contact opneemt om een afspraak te maken.

De directie:

Piet Diepenhorst (Directeur) 

Telefoon: 06-144 101 63

Corina van Arkel (Adjunct directeur)

Telefoon: 06-169 08 000

Ineke van Vianen (Koza-groep)  

Telefoon: 06- 181 86 116

  
   
_________________________________________________________________

*  meerderjarige handelingsbekwame leerlingen   

Ark locatie Middelharnis

2. Onze school

De Ark is een open christelijke cluster 3 school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op Goeree-Overflakkee. SO staat voor Speciaal Onderwijs, dit is onderwijs aan leerlingen tot 12 jaar. VSO staat voor Voortgezet Onderwijs, dat is onderwijs aan leerlingen tot maximaal 20 jaar.
In de regio Zuid Holland Zuid heeft ZML De Ark twee locaties waar we onderwijs aanbieden. We hebben een school in Oud-Beijerland en een school in Middelharnis met 4 groepen en de KoZa-groep. Hierdoor kunnen leerlingen van onze doelgroep zo thuisnabij mogelijk onderwijs ontvangen. Leerlingen die beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het ZML of de KoZa-groep, zijn welkom op onze school. 

Wij kunnen echter geen passend aanbod leveren aan leerlingen, die een auti-structuur groep nodig hebben om goed te functioneren. Ook 1 op 1 begeleiding kunnen wij niet bieden.

We werken met kleine groepen en bieden veel ondersteuning. Elke klas heeft een leerkracht en een onderwijsassistent(e). Daarnaast werken wij met onderwijszorgarrangementen.

Ook begeleiden wij op verzoek van het samenwerkingsverband leerlingen op de basisscholen. Deze leerlingen worden dan begeleid door onze ambulant begeleider.

2.1. Doelgroep

Onze doelgroep is zeer heterogeen. Iedere leerling heeft specifieke mogelijkheden en beperkingen. De leerlingen op onze school worden gekenmerkt door een beperkt verstandelijk functioneren. Dit blijkt uit een ontwikkelingsachterstand en problemen op sociaal emotioneel gebied. Daarbij is er soms ook sprake van een motorische achterstand. Het gedragsmatige functioneren wordt gekenmerkt door een gering aanpassingsvermogen. Het is soms moeilijk voor een leerling om een reactie te geven of uit te stellen en bij sommigen is er sprake van opvallend gedrag. 
Onze leerlingen zijn gebaat bij een passende orthopedagogische en orthodidactische benadering. Het is noodzakelijk dat de leden van het onderwijsteam bekend zijn met de specifieke aanpak van zeer moeilijk lerenden. Voortdurende bijscholing is noodzakelijk. Vanuit de Commissie van Begeleiding krijgen teamleden advies met betrekking tot de begeleiding.

Vanaf januari 2019 werken we in Middelharnis met een KoZa-groep, deze groep zit in het gebouw naast onze school waar SBO Het Kompas in is gehuisvest. KoZa staat voor Kleuter onderwijs Zorg arrangement.
De KoZa-groep is tot stand gekomen in samenwerking met het Samenwerkingsverband ‘Passsend Onderwijs Goeree-Overflakkee’, de gemeente Goeree Overflakkee, SOPOGO, Kindwijs, De Ark en Educe. Het is fijn dat we deze groep leerlingen nu thuisnabij onderwijs kunnen bieden met daarbij passende begeleiding. In de KoZa-groep komen leerlingen  tussen de 4 en 7 jaar, die een aangepast programma krijgen wat betreft onderwijs en zorg. Het is de bedoeling dat leerlingen na een jaar doorstromen naar een passende vorm van onderwijs of zorg.

2.2. Onderwijs en zorg

Leerlingen die een zorgbeschikking hebben via de Jeugdwet, de WLZ of de WMO kunnen op school een Zorgarrangement voor Persoonlijke Verzorging en/of Begeleiding krijgen, deze leerlingen worden begeleid door zorgmedewerkers van GEMIVA.

Jeugdhulp op School (Goeree-Overflakkee)
Voor de gemeente Goeree-Overflakkee loopt de pilot Jeugdhulp op school, hierdoor krijgen we op school 18 uren zorg, die we kunnen inzetten op school. De inzet van deze jeugdhulp wordt betaald vanuit de Jeugdwet en de WMO van Goeree-Overflakkee. De school bepaalt op welke leerlingen van Goeree-Overflakkee deze zorg wordt ingezet. Deze zorg vervangt de individuele zorgaanvragen door ouders voor zorg op school vanuit de Jeugdwet of de WMO. Voor thuis kunnen ouders van Goeree-Overflakkee nog wel zorg aanvragen.
Leerlingen van Goeree-Overflakkee die een WLZ indicatie voor zorg op school hebben, vallen buiten de bovengenoemde regeling.

Jeugdwet 
Vanuit de Jeugdwet kunnen ouders zorg aanvragen voor zorg op school en thuis voor kinderen van 4 tot 18 jaar. (Uitzondering zie kopje Jeugdhulp op school)

WMO - Wet op maatschappelijke ondersteuning
Deze zorg voor leerlingen vanaf 18 jaar wordt betaald door de WMO raad van de gemeente.  (Uitzondering zie kopje Jeugdhulp op school)

Voor alle leerlingen geldt dat er via de WMO hulpmiddelen aangevraagd kunnen worden voor thuis.

WLZ Wet Langdurige Zorg
De wet langdurige zorg is bedoeld voor leerlingen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben op school of thuis. Ouders kunnen deze zorg inzetten op bijv. een zorgboerderij, voor logeren, of op school. Deze speciale zorg kan worden aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg. (www.ciz.nl)

 

2.3. Identiteit

We zijn een open christelijke school, die werkt vanuit een christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten begeleiden de leerlingen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan de bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing, met iedereen die bij de school betrokken is. Dat we werken vanuit een christelijke identiteit komt tot uiting in het godsdienstonderwijs, bij de dagopeningen en -sluitingen, de maaltijden en het vieren van de feesten. Belangrijk vinden wij het omgaan met elkaar en het hanteren van christelijke waarden en normen. Leerlingen die beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het ZML, zijn welkom bij ons op school, ongeacht de levensovertuiging.
We houden rekening met andersdenkenden en vragen ouders en leerlingen de identiteit van de school te respecteren. Van ouders wordt verwacht dat ze achter het visiedocument van CSG de Waard staan.(Zie website: www.csgdewaard.nl)
Deelname aan het totale onderwijsprogramma is verplicht. 

De KoZa-groep
De KoZa-groep is een groep die ontstaan is uit de samenwerking tussen Christelijke en Openbare besturen. Daarom werken we bij de KoZa-groep vanuit een open en neutrale visie, waarbij we rekening houden met de verschillen in levensbeschouwing en geloofsovertuiging. We stralen respect uit naar ieder.

In de praktijk is er ruimte voor bidden en danken voor het eten en is er aandacht voor vieringen. 

2.4. Motto, visie en missie

Motto:
Voor bijzonder goed speciaal onderwijs.

Visie en missie:

Samen speciaal & leren door doen

Op ZML de Ark zijn we samen speciaal en leren we door doen. Elke leerling mag zichzelf zijn. Vanuit onze christelijke levensvisie vinden we iedereen van waarde en gaan we respectvol met elkaar om.

Samen met de leerlingen, de ouders en het team zorgen we voor een balans tussen uitdaging en succeservaringen. Elke leerling kan daardoor met zijn of haar kwaliteiten en beperking deelnemen aan de samenleving. Daarbij bieden we veiligheid, geborgenheid, structuur en werken we samen aan het welbevinden van elke leerling.

 • We leren betekenisvol en praktisch.
 • We werken samen naar een maximale zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 • We werken toekomstgericht naar:
  • Dagbesteding of werken
  • Wonen en vrijetijdsbesteding

Zo krijgt de missie vorm op ZML de Ark: Samen speciaal & leren door doen.

2.5. Situering

De Ark is een Protestants-Christelijke ZML streekschool voor leerlingen uit de Hoeksche Waard, Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De school heeft een vestiging in Oud-Beijerland en een nevenvestiging in Middelharnis. Vrijwel alle leerlingen komen met een taxi naar onze scholen. We draaien op school een continurooster. We zijn één van de weinige scholen voor ZML in onze regio. Andere ZML scholen in onze regio zijn SO Watertoren en VSO Maarland school in Brielle, de Deltaschool in Goes, SO/VSO De Klimop in Middelburg (allen openbaar onderwijs), SO/VSO Eben Haëzer in Kapelle (Reformatorisch onderwijs) en de Rank in Barendrecht (reformatorisch onderwijs).

Rode blokjes zijn de Ark scholen - Blauwe blokjes andere ZML scholen in het gebied

2.6. Het gebouw

Het schoolgebouw in Middelharnis is in gebruik genomen in september 2008. Het gebouw is verbonden met activiteitencentrum D’n Duyt en kinderdagverblijf De Regenboog. Beide centra zijn onderdeel van de GEMIVA SVG groep. In de school hebben we 4 groepsruimtes met digitale schoolborden, een praktijklokaal, een technieklokaal, een gymzaal, een personeelskamer, werkruimtes voor de directie, de logopedist, de psycholoog en de intern begeleider en enkele magazijnen.

De KoZa-groep in Middelharnis is gevestigd in het gebouw van SBO Het Kompas naast de Ark locatie.
De school ligt in een rustige omgeving nabij het gemeentebos.  Aan de rechterkant van het gebouw is er een aparte ingang voor de KoZa-groep.

Onze faciliteiten zijn:

 • Een overzichtelijk lokaal met aangrenzende kindertoiletten
 • Een groot speelplein met een grote zandbak
 • Een aangrenzend (afgesloten) speelbos
 • Een digibord
 • Nieuw leerling meubilair
 • Inpandig speellokaal
 • Logopedie ruimte
 • Up-to-date lesmateriaal 
 • Veel materialen op het gebied van de prikkelverwerking

Kenniscentrum Het Mozaïek Oud-Beijerland

3. Het (voortgezet) speciaal onderwijs

We bieden Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan. Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot 12 jaar, Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 jaar tot en met 19 jaar. We werken volgens de principes van Handelings Gericht Werken. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal en er wordt van een constructieve samenwerking tussen ouders en school uitgegaan. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. We streven een optimale ononderbroken ontwikkeling na. De leerlingen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling op verstandelijk, emotioneel, lichamelijk, creatief, cultureel, sociaal en maatschappelijk gebied. Sociale redzaamheid en burgerschap zijn van groot belang. We gaan er mede vanuit dat onze leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.

3.1. Het onderwijs

Onze leerlingen hebben behoefte aan veiligheid en een rustige omgeving met veel structuur. We zorgen voor een goed schoolklimaat met een aangename, uitdagende, motiverende en stimulerende werkomgeving, waarin teamleden, leerlingen en ouders op een positieve manier met elkaar omgaan. Ouders en personeel zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Ouders en oudere leerlingen worden actief betrokken bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief. Na een half jaar vindt er een tussenevaluatie van de doelen plaats. In het digitale volgsysteem ParnasSys worden de doelen vastgelegd die behaald zijn en de doelen waaraan gewerkt wordt. De doelen zijn gekoppeld aan de kerndoelen ZML. We bieden efficiënt en doelgericht onderwijs. We werken zoveel mogelijk met een groepsplan, indien nodig met individuele aanpassingen. Leerlingen die op hetzelfde niveau werken krijgen per niveaugroep instructie. Ook is er veel aandacht voor het vergroten van de zelfstandigheid van onze leerlingen. Onze leerlingen leren vooral door doen. Een aantal leerlingen krijgen extra individuele ondersteuning bijvoorbeeld voor logopedie, fysiotherapie,
ergotherapie en psychomotorische therapie (PMT). We werken constructief samen met externe deskundigen zoals: MEE, Visio, CCE, zorgaanbieders en therapeuten. We willen als school een passend onderwijsaanbod realiseren voor al onze leerlingen. We stemmen ons onderwijs af op het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Voor alle vakgebieden hebben we de streefkwaliteit vastgelegd voor zowel het SO als het VSO.

Alle leerlingen worden in overleg met de ouders in een stroom geplaatst. Met de stroom spreken we onze verwachting uit. 
We geven aan waar we verwachten dat de leerlingen aan het eind van de schoolperiode zullen uitstromen. We nemen daarbij de volgende aspecten mee:

 • Cognitief niveau (IQ) (intelligentie niveau)

 • De ondersteuningsbehoeften 

 • Didactische vorderingen (Vorderingen met schoolse vaardigheden bijv. Taal, lezen)

 • Niveau van redzaamheid

 • ADL
    (Activiteiten in het Dagelijks Leven: zoals eten, aankleden, hygiëne, zich
    verplaatsen, telefoongebruik, openbaar vervoer en werkvaardigheden)

 • De mate van zelfstandigheid. (Mate van begeleiding)

 • De motoriek

 • De medische problematiek

 • Sociaal-emotionele aspecten

 • Niveau van werkhouding en aanpakgedrag (Leren Leren)

 • Het niveau waarop ze op de leerlijnen werken

 • De verwachte uitstroom

 • Overige aspecten (de positief versterkende factoren en de belemmerende factoren)

De KoZa-groep

In de KoZa-groep wordt er thematisch gewerkt met behulp van de methode Schatkist. We differentiëren om aan te sluiten op het niveau van elke leerling. We brengen de ontwikkeling van de leerlingen in kaart met de leerlijnen van Schatkist en aan de hand daarvan worden doelen opgesteld. We volgen de leerlingen niet alleen op hun didactische ontwikkeling op het gebied van bijv. lezen, rekenen en taal, maar ook op het gebied van hun sociaal emotionele en motorische ontwikkeling. Daarnaast bieden de zorgcoaches zorg aan ouders aan de hand van de vragen op het gebied van opvoedondersteuning.  
In de KoZa-groep is er dagelijks een leerkracht en een zorgcoach aanwezig.

  

3.1.1. Stromen en streefkwaliteiten

We onderscheiden de volgende stromen:

 • (VSO) Arbeidsmarkt of Ander Onderwijs, zoals SBO of PRO 
 • (VSO) Arbeidsmatige Dagbesteding 
 • (VSO) Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding. 

We werken aan de hand van een compacte Ark leerlijnenset voor het SO en VSO. De leerlijnen dekken de kerndoelen af. Deze leerlijnen zijn standaard verdeeld in 12 niveaus, maar lopen zelfs door tot niveau 16. Iedere leerling werkt per vakgebied aan doelen op zijn/haar niveau. Voor elke stroom en elke leeftijd hebben we een streefkwaliteit voor het niveau van de leerlijn vastgesteld. In het OPP geven we onze verwachting weer van het te behalen percentage van het niveau per jaar per vakgebied. 

Een leerling van 10 jaar kan de volgende streefkwaliteiten hebben:
Stroom Arbeidsmarkt: 100 % van Niveau 7 
Stroom Arbeidsmatige Dagbesteding 50 % van Niveau 5 
Stroom Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding: 25 % van Niveau 3  

Als een leerling in een stroom zit betekent het niet automatisch dat hij voor alle vakgebieden hetzelfde aanbod krijgt. Een leerling kan per vakgebied op een hoger of lager niveau werken.

De leerling kan per vakgebied daarom in een andere leerroute geplaatst worden. We onderscheiden de Leerroutes A, D2 en D1, deze leerroutes komen overeen met de eisen voor respectievelijk Arbeidsmarkt, Arbeidsmatige Dagbesteding of Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding. Een leerling uit de stroom Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding kan bijvoorbeeld voor Schriftelijke taal in de leerroute D2 gezet worden (Arbeidsmatige Dagbesteding). Dan moet hij/zij voor dat vakgebied voldoen aan de streefkwaliteit van deze leerroute en worden er hogere eisen aan hem/haar gesteld. In het ontwikkelingsperspectief geven we stroom en de leerroute aan. Soms krijgen leerlingen ook een intensief - of verdiept arrangement. Een intensief arrangement houdt in dat je bijvoorbeeld extra leertijd of specifieke extra begeleiding biedt voor dit vakgebied, om de leerlingen in deze leerroute te houden. Bij een verdiept arrangement blijf je op hetzelfde niveau werken, maar je gaat dieper in op de leerstof. De Commissie van Begeleiding van de school kan leerlingen tussentijds in een andere stroom plaatsen. Ook ouders worden hierbij vanzelfsprekend actief betrokken. Bij het bepalen van welke leerdoelen voor de leerlingen belangrijk zijn, vormt het toekomstperspectief van de leerling het uitgangspunt. Binnen een goed pedagogisch klimaat, wordt er naar gestreefd elk kind die hulp te bieden, die het later nodig heeft in de maatschappij. We willen onze leerlingen zo redzaam en zelfstandig mogelijk maken op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. We stemmen daarom ons onderwijsaanbod steeds meer af op de kennis en vaardigheden en attitudes die onze leerlingen in de toekomst nodig hebben. Bij de keuze van een passende leerroute vormen het niveau en de mogelijkheden van de leerlingen het uitgangspunt. De wensen van leerlingen, ouders en toekomstige ‘werkgevers’ zijn daarbij van groot belang. Onze school leidt met name op voor allerlei vormen van Arbeidsmatige en Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding. Ook bereidt onze school de leerlingen voor op wonen in een zelfstandige of begeleide omgeving en op een zinvolle vrijetijdsbesteding. Een enkele leerling kan uitstromen naar een vorm van arbeid. Mede door de terughoudendheid van ondernemers is het plaatsen van leerlingen in een reguliere baan moeilijk. De sociale werkplaats komt weer terug als een tijdelijke voorziening richting Beschut werk.
Beschut werk is een voorziening die in Nederland door gemeenten kan worden gebruikt om mensen met een arbeidsbeperking te laten participeren in het bedrijfsleven.

De uitstroomprofielen

3.1.2. Ontwikkelingsperspectief

 

De KoZa Groep

In het OPP wordt vanuit de huidige situatie de verwachte ontwikkeling beschreven. Er worden doelen gesteld op het gebied van :

 • De sociaal emotionele ontwikkeling
 • Didactische ontwikkeling
 • Opvoedondersteuning in de thuissituatie

Drie keer per jaar is er een OPP gesprek waarin de ontwikkeling van het kind besproken wordt met  de ouders. Tevens wordt er naar het einde van het traject toe gefocust op de uitstroom naar een passende onderwijs of zorgplek. Dit wordt bepaald aan de hand van de ontwikkeling, de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

De zorgcoach komt in de thuissituatie om samen met de ouders aan de gestelde doelen te werken op het gebied van opvoedondersteuning.

ZML De Ark

Wat gaat een leerling leren op onze school? Waar kan een leerling na zijn/haar schoolperiode naar toe? In het SO en VSO werken we met een OPP. OPP staat voor Ontwikkelings Perspectief Plan. In het OPP wordt vanuit de huidige situatie de verwachte ontwikkeling van de leerling beschreven. Het geeft een inschatting van wat een leerling de komende jaren op school gaat leren. De tussendoelen worden per jaar per vakgebied aangegeven. In het OPP geven we aan welke stroom de leerling aangeboden krijgt om de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes te leren, die gewenst zijn bij hun uitstroombestemming: zoals vervolgonderwijs of verschillende vormen van Arbeid of Dagbesteding. Daarnaast bereidt onze school de leerling voor op wonen in een zelfstandige of begeleide omgeving en op een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het OPP wordt na overleg met de ouders vastgesteld. Ook de ontwikkeling van de stage wordt in het OPP opgenomen. De uitstroombestemming van de leerling bepaalt welke stagevormen worden aangeboden.Bij de stages onderscheiden we de volgende onderdelen:

 1. Vaardigheden/ praktijkvakken
 2. Interne stages 
 3. Werkplekleren: dit is onderwijs door een assistent of leerkracht op een werkplek buiten de school. U kunt bijvoorbeeld denken aan tuincentrum Graka in Sommelsdijk, de  korfbalvereniging Good-Luck in Middelharnis, een zorgboerderij, een winkel, etc.
 4. Individuele externe stages.

De doelen voor het OPP worden in juni van elk jaar geëvalueerd.

Bij het OPP zit een leerlijnprofiel. Hierin kunt u zien hoe uw kind zich op de verschillende vakgebieden ontwikkelt.

Dit profiel gebruikt een aantal kleuren:
Groen: een leerling heeft deze doelen behaald.
Oranje: dit zijn doelen waaraan een leerling werkt/gaat werken.
Geel: dit zijn toekomstige doelen.

Staat er een  percentage in genoemd, bijvoorbeeld 60 %, dan heeft een leerling dit niveau gedeeltelijk behaald. 

 

 

Leerlijnprofiel

3.1.3. Opbrengstgericht onderwijs

We hebben er voor gekozen de leerlingen te volgen aan de hand van de leeftijd van de leerling. Ieder jaar brengen we in beeld hoe de leerlingen zich ontwikkelen ten opzichte van hun stroom. Zo krijgen we zicht op hun vorderingen. We brengen dit in beeld per leerling, groep en school.
In ZML ‘De Ark’ is de opbrengst van het onderwijs merkbaar / meetbaar. Beoogde leerdoelen zijn zichtbaar in het ontwikkelingsperspectief en worden geëvalueerd. Binnen de afgesproken periode wordt nagegaan of verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van de individuele leerling bereikt zijn. Op grond van deze evaluatie wordt een nieuw plan voor een volgende periode opgesteld. Alle resultaten worden opgeslagen in het digitale volgsysteem Parnassys.

Leerling grafiek

3.2. Uitstroom & Opbrengsten

Uitstroom 2022-2023

SO ZML De Ark

Er zijn dit schooljaar 2 leerlingen van het SO doorgestroomd naar het VSO van onze school. Deze leerlingen  stroomden uit op het niveau van de verwachte uitstroombestemming VSO Arbeidsmatige Dagbesteding. 

Eén leerling van het SO van De Ark stroomde uit naar het SBO. Deze leerling stroomde uit op het niveau van de verwachte uitstroombestemming VSO Arbeid/Ander Onderwijs.

Eén leerling van het SO stroomde uit naar het Praktijkonderwijs. Deze leerling stroomde uit op het niveau van de verwachte uitstroombestemming VSO Arbeid/Ander Onderwijs.

SO KoZa-groep

Er zijn dit schooljaar 4 leerlingen van de KoZa-groep doorgestroomd naar vervolgonderwijs op een andere locatie. 

3 leerlingen naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO)   

1 leerling naar Cluster 4 onderwijs 

VSO

Er zijn dit schooljaar 7 leerlingen van het VSO uitgestroomd.

6 leerlingen met een IQ van resp. 52, 46, <55, 52 en 46 stroomden uit naar Arbeidsmatige Dagbesteding, dat is op het niveau van de verwachte uitstroombestemming.

1 leerling met een IQ van <55 stroomde uit naar een Niet Arbeidsmatige Dagbesteding op het niveau van de verwachte uitstroombestemming.

 

Uit- en instroom SO ZML Middelharnis over de laatste 5 jaar

 
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2023-2024
BAO 0 0 0 0 0
SBO 0 0 0 0 1
SO ZML 1 0 0 0 0
VSO ZML Arbeid / ander onderwijs 1 1 0 0 0
VSO ZML Arbeidsmatige Dagbesteding 0 1 4 2 2
VSO ZML Niet Arbeidsmatige Dagbesteding 0 1 0 1 0
KDC 0 0 0 0 0
AC 0 0 0 0 0
Pro 0 0 0 0 1
           
TOTAAL 2 3 4 3 4


Uitstroom VSO ZML Middelharnis over de laatste 5 jaar

 
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
Regulier VO 0 0 0 0 0
Niet bekostigd Onderwijs 1 0 0 1 0
PRO 0 1 0 0 0
VSO ZML Arbeid 0 0 0 0 0
VSO ZML Arbeidsmatige Dagbesteding 1 0 1 0 6
VSO niet Arbeidsmatige Dagbesteding 0 0 0 0 1
Arbeid 0 1 0 1 0
Arbeidsmatige Dagbesteding 0 3 5 0 0
Niet Arbeidsmatige Dagbesteding 0 0 0 5 0
Thuisaanbod 1 0 0 0 0
           
TOTAAL 3 5 6 7 7


Uitstroom KoZa-groep over de laatste 4 jaar 

 
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
BAO   0 2 2 0
SBO    8 2 5 3
Cluster 3 Mytyl   0 0 1 0
Cluster 3 ZML   0 1 1 0
Cluster 4   2 1 2 1
Cluster 2   0 2 1 0
KDC   0 0 1 0
Verlenging   2     0
           
TOTAAL   12 8 13 4

 

4. Continu werken aan onze kwaliteit

Op De Ark werken we cyclisch aan de ontwikkeling van ons onderwijs.
Jaarlijks pakken we thema's op waarin we ons kunnen verbeteren. We werken volgens het model van de PDCA cyclus.
Het model bestaat uit vier stappen: Plan, Do, Check en Act
Stapsgewijs proberen we onze onderwijskwaliteit te verhogen. Het woord cyclus houdt in dat het werk nooit af is. Je maakt een plan, gaat er mee aan de slag, meet, analyseert en controleert of de doelen behaald zijn. Op basis daarvan maak je weer nieuwe plannen voor de volgende jaren.

4.1. Elke dag samen een beetje beter!

Elke dag samen een beetje beter!
Als je onderwijs wilt verbeteren moet je starten bij de leerkrachten. Uiteindelijk weten zij door hun opleiding namelijk het beste wat de kinderen vanuit het oogpunt van goed onderwijs nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dan ook keer op keer dat de leerkracht voor het grootste deel bepalend is voor het succes en het plezier dat een kind heeft op school. Ook de teamleden van de Ark werken met veel kennis, passie en toewijding elke dag met de kinderen van onze school. Om dat goed te kunnen blijven doen moet er voor gezorgd worden dat er sprake blijft van voortdurende ontwikkeling van de eigen professionaliteit van ieder teamlid.

Om ervoor te zorgen dat het eigenaarschap van het werk daar blijft waar het thuishoort, bij de leerkrachten zelf, werken we op de locatie Middelharnis met het programma van Stichting LeerKRACHT. De methode LeerKRACHT is gebaseerd op succesvolle onderwijsverbeteringen in het buitenland, op de kennis van bureau McKinsey over het veranderen van cultuur in organisaties en op de ervaringen die in Nederlandse scholen zijn opgedaan sinds de start van het LeerKRACHT-project in 2012.

Wij zijn één van de eerste ZML scholen van Nederland die met de methode LeerKRACHT aan de slag zijn gegaan. We zijn ook de eerste CSG de Waard school, die gestart is met  LeerKRACHT. 

Uitgangspunt van het programma is dat onderwijsverbetering begint bij de leerkracht zelf onder het motto “Elke dag samen een beetje beter”. Dit sluit naadloos aan bij het motto van onze school waar we zelf ook dagelijks met onze kinderen aan werken: “Samen Speciaal en leren door doen”. Samenwerking staat dus centraal bij LeerKRACHT. Teamleden kijken bij elkaar in de klas, geven elkaar feedback, bereiden samen lessen voor en denken gestructureerd na over resultaten en verbetermogelijkheden. Alle doelen zijn leerlinggericht, zodat ons onderwijs verbetert. Deze processen zijn geen doel op zich, maar helpen om het inhoudelijke gesprek tussen leraren op gang te brengen. Als school bepalen we altijd zelf wat er moet gebeuren om onze eigen ambities te realiseren.

Het programma LeerKRACHT komt voor uit de Lean-managementsfilosofie. Dat is een manier van werken waarbij alles en iedereen in een organisatie zich richt op het creëren van waarde in alle processen en het elimineren van verspillingen. Voor ons als school geldt dat de lean-principes moeten leiden tot het centraal stellen van onze kinderen en het verwijderen van alles uit het onderwijsproces dat niet bijdraagt tot het allerbeste onderwijsresultaat voor hen.

De kwaliteit van ons onderwijs zal hierdoor gaan verbeteren, kinderen en ouders zullen meer tevreden zijn over het door ons geboden onderwijs en de betrokkenheid van alle teamleden wordt groter. 

We hopen dat deze methode een positieve bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs.
De leerling - daar doen we het voor!

Ontwikkelthema's Middelharnis 2023-2024

Thema Prikkelverwerking 
Van het samenwerkingsverband GO hebben we veel geld gekregen om SI-materialen aan te schaffen. Dit zijn materialen waarmee de leerlingen prikkels beter kunnen reguleren. 

We hebben hiervan grotere materialen aangeschaft als stiltehuisjes in de keuken. Tafels met fietsen in de VSO groepen,  wiebelkrukken, zitzakken, verstelbare tafels in de groepen.
Op het plein komt ook een stiltehuisje, een speelhuisje en een nestschommel. 
De verdieping is compleet nieuw ingericht met een stoel waarin je je even kunt terugtrekken. Nieuwe tafels en stoelen, werkplekken met schotjes en nieuwe verrijdbare scheidingswanden, daardoor is deze ruimte, die ook voor opslag wordt gebruikt,  prikkelarm geworden.

Naast deze grotere materialen hebben we diverse kleine materialen aangeschaft zoals verzwaringsdekens, verzwaringsdieren, voelmatten, friemelmaterialen, speciale koptelefoons die een teveel aan geluid dempen,  speciale klokken, te veel om allemaal op te noemen.

We gaan dit jaar onderzoeken hoe we al deze materialen optimaal kunnen inzetten. Si-therapeuten komen kijken en geven tips en een stukje nascholing.

 

Thema digitale geletterdheid 
Leerlingen besteden heel wat uren per dag aan digitale media en technologie. Daarbij zijn ze zich vaak niet bewust van de mogelijkheden, beperkingen en risico’s. Het is daarom goed dat ze digitaal geletterd worden, zodat ze de nodige kennis en vaardigheden opdoen en leren om op een veilige en zinvolle manier om te gaan met digitale media en technologie.
We gaan dit jaar voor onze school een ICT beleidsplan opstellen en een lijn uitzetten voor alle groepen.
Naast deze zaken voeren we ook de digitale zelfsturende methode Snappet in. Hierin zit online lesmateriaal voor een deel van de leerlingen, die daaraan toe zijn uit de groepen: De Brug, De Boeg en De Kajuit. De methode sluit zelf aan bij het niveau van de leerling. De vakgebieden Rekenen, Taal en Spelling worden aangeboden. 

Aanpassen van de leerlijnen
Dit jaar lopen we de leerlijnen en maken we deze up-to-date.

Digitaal OPP
We gaan onderzoeken of het mogelijk is om het OPP digitaal vorm te geven.

Feedbackmodel
We gaan het eigen feedbackmodel toepassen als collega's bij elkaar op lesbezoek gaan.

Het Ark lesmodel
We gaan verder met het inzetten van het didactische lesmodel. Dit lesmodel sluit aan bij de theorie van het lerende brein van Marald Mens.

4.2. Ontwikkelthema's KoZa groep

Ontwikkelthema's 2023-2024

Thema Prikkelverwerking 
Van het samenwerkingsverband GO hebben we veel geld gekregen om SI-materialen aan te schaffen. Dit zijn materialen waarmee de leerlingen prikkels beter kunnen reguleren. 

We hebben hiervan grotere materialen aangeschaft als stiltehuisjes in de keuken. Tafels met fietsen in de VSO groepen,  wiebelkrukken, zitzakken, verstelbare tafels in de groepen.
Op het plein komt ook een stiltehuisje, een speelhuisje en een nestschommel. 
De verdieping is compleet nieuw ingericht met een stoel waarin je je even kunt terugtrekken. Nieuwe tafels en stoelen, werkplekken met schotjes en nieuwe verrijdbare scheidingswanden, daardoor is deze ruimte, die ook voor opslag wordt gebruikt,  prikkelarm geworden.

Naast deze grotere materialen hebben we diverse kleine materialen aangeschaft zoals verzwaringsdekens, verzwaringsdieren, voelmatten, friemelmaterialen, speciale koptelefoons die een teveel aan geluid dempen,  speciale klokken, te veel om allemaal op te noemen.

We gaan dit jaar onderzoeken hoe we al deze materialen optimaal kunnen inzetten. Si-therapeuten komen kijken en geven tips en een stukje nascholing.

Uitstroomlocaties 
Door met collega's bezoeken te brengen aan scholen waarheen de leerlingen eventueel uitstromen, willen we de kennis die we hebben up-to-date houden.

Differentiatie
We gaan meer differentiëren in het aanbod voor leerlingen op kleuterniveau en groep 3 niveau.

Ouderbijeenkomsten
We gaan onderzoeken of we ook ‘ouderbijeenkomsten’ kunnen organiseren over bepaalde onderwerpen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: hoe verloopt taalontwikkeling bij het jonge kind, hoe stimuleer je dat thuis, wat is gezonde voeding, omgaan met prikkelverwerking, enz. 

Daarbij komt ook dat ouders elkaar ontmoeten en ook ervaringen kunnen delen. Waar wenselijk kunnen we deskundigen inschakelen.

Autisme
We gaan ons verder verdiepen in autisme en hoe we deze kennis kunnen inzetten voor onze leerlingen.

5. Commissie van Begeleiding - SOT

De Commissie van Begeleiding bepaalt de onderwijs relevante beginsituatie van de leerlingen. De Commissie van Begeleiding vervult bij de begeleiding van leerlingen een centrale rol. Zo komt de commissie na indicatiestelling op basis van dossieranalyse of eventueel eigen aanvullend onderzoek in het kader van handelingsgerichte diagnostiek tot een zo scherp mogelijk beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de leerling.

Vanuit de Commissie van Begeleiding maakt de intern begeleider in samenspraak met de psycholoog een startdocument en OPP. Aansluitend maakt de intern begeleider het algemene deel van het OPP en de leerkracht vult dit aan. Dit gebeurt op basis van de onderwijs relevante beginsituatie en het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Elke leerling wordt ook in een stroom geplaatst. We werken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling. De leerkrachten en de Commissie van Begeleiding volgen en begeleiden de leerling door het jaar heen op basis van het OPP dat in overleg met de ouders is opgesteld.

Middelharnis:

Directie: Piet Diepenhorst

IB'er: Corina van Arkel

Psycholoog: Berdi Geluk

Jeugdarts: Bernice Samsom

Schoolmaatschappelijk werk: Kim Teunisse

Samenwerkingsverband: Hanneke de Korte

Op uitnodiging: Bettine den Hoed stagecoördinator

De KoZa-groep

Bij de KoZa-groep werken we met een School Ondersteunings Team (SOT). We hebben tien SOT overleggen per schooljaar. We bespreken in het SOT de voortgang van de leerlingen, ontwikkelingen in de thuissituatie en onderzoeksvragen.

We beoordelen of externen zoals een logopedist en fysiotherapeut betrokken moeten worden en of verdiepend onderzoek wenselijk is.

Directie: Piet Diepenhorst

IB'er: Ineke van Vianen

Orthopedagoog: Willemienke Bal

Leerkrachten: Dieuwertje Maliepaard en Marlies Nieuwkoop

Zorgcoaches: Jessica Diependaal en Debora van Schaick

Team Jeugd & Gezin: Tessa de Jong 

Jeugdarts: Sandra Voorend

5.1. Doelen OPP

Aan de doelen in het OPP wordt minimaal een jaar gewerkt. Aan sommige doelen wordt langer gewerkt, dit is afhankelijk van de stroom. Elk half jaar geven we naar u als ouders aan welk deel van de niveaus behaald zijn en welke delen nog niet behaald zijn. Elk half jaar evalueert de leerkracht met de intern begeleider en eventueel de psycholoog de afgelopen periode (de intern begeleider en psycholoog maken deel uit van de Commissie van Begeleiding). Niveaus zijn behaald als leerlingen laten zien dat ze deze voor 100 % beheersen. We gebruiken voor de toetsing methode gebonden toetsen en waar mogelijk Cito-toetsen. Incidenteel gebruiken we ook Cito-toetsen die speciaal voor het ZML onderwijs zijn ontwikkeld. Dit zijn toetsen voor rekenen en taal. Ook observaties worden gebruikt om te zien of leerlingen doelen beheersen. De leerkracht toetst de te behalen doelen en neemt indien nodig (methodegebonden) toetsen af. De intern begeleider neemt daarnaast twee keer per jaar de Cito- AVI-toetsen af conform de jaarplanning (en andere toetsen na overleg en indien nodig). Tijdens de evaluatie van de groepsplannen en individuele OPP’s kijken we waarom een leerling een doel niet behaald heeft en hoe het doel wel behaald kan worden. Je zou bijv. kunnen denken aan het inzetten van de logopediste, de ib-er of psycholoog of de inzet van andere materialen of methodes. Een doel kan ook niet haalbaar of pas op langere termijn haalbaar zijn. Dit wordt besproken met de ouders. In het overleg worden ook leerlingspecifieke zaken besproken met aandacht voor de relatie tussen onderwijs en zorg. Onze zorgstructuur kent verschillende niveaus. Indien er problemen zijn volgen we het protocol van onze zorgstructuur (zie website). We onderscheiden binnen de Commissie van Begeleiding een Groot Zorg Team (GZT) en een Klein Zorg Team (KZT). In het GZT zitten alle leden van de commissie. In het KZT zitten afhankelijk van de hulpvraag naast de intern begeleider enkele andere commissieleden.

De Commissie van Begeleiding onderhoudt contacten met andere onderwijs- en zorginstellingen ten einde de leerling-verplaatsing of uitstroom soepel te laten verlopen. De relevante gegevens worden overgedragen. Na de uitstroom onderhouden we contacten met de betreffende instellingen over de oud-leerlingen.

Bespreking in de Commissie van Begeleiding kan leiden tot:

 • Nader (psycho-diagnostisch) onderzoek (intern/extern).
 • Advies t.a.v. begeleiding van de leerling op school en/of thuis.
 • Begeleiding van de leerkracht door één van de deskundigen uit de Commissie van Begeleiding.
 • Verwijzing naar externe deskundigen voor leerling en/of ouders of bij handelingsverlegenheid leerkrachtondersteuning.
 • Een speciaal (onderwijs)-zorgarrangement voor een leerling.
 • De intern begeleider doet schriftelijk verslag van de Commissie van Begeleiding (aan leerkrachten en leden van de Commissie van Begeleiding).

Ouders worden desgewenst van te voren door de intern begeleider of ander lid van de Commissie van Begeleiding op de hoogte gesteld van de bespreking binnen de Commissie van Begeleiding en kunnen zelf ook gesprekspunten aandragen. Zij zijn niet aanwezig bij de bespreking, maar worden achteraf geïnformeerd over de uitkomst. Ouders worden indien nodig betrokken bij een eventueel vervolgtraject.

5.2. Intern begeleider

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de breedste zin van het woord. Haar verantwoording ligt o.a. op het gebied van de OPP's, groepsplannen en het leiden van de vergaderingen van de Commissie van Begeleiding of het SOT. Daarnaast zit de intern begeleider bij multi-disciplinaire overleggen.
Ouders en leerkrachten kunnen bij de intern begeleider terecht met zorgen en hulpvragen.


6. De groepen

De Ark in Middelharnis telt vier groepen. In de VSO groepen werken extra leerkrachten en assistenten. Deze worden met name ingezet bij de praktische vakken.

Speciaal Onderwijs (SO) 

 • De kleine Kapitein
 • De Brug (SO)

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

 • De Brug (VSO)
 • De Boeg
 • De Kajuit

De KoZa groep (Kleuter Onderwijs Zorg Arrangement)

6.1. Groepsindeling en kenmerken

Bij het plaatsen van leerlingen in een groep kijken we naar het niveau van de leerprestaties, de leeftijd van de leerlingen, hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun gedrag en hun relatie met de leerkracht / onderwijsassistent. Gedurende een schooljaar zijn er een aantal momenten waarop de kinderen van groep kunnen wisselen. Leerlingen zitten over het algemeen een aantal jaren in dezelfde groep.

Groepskenmerken 

 • Kleine groepen. De groepen tellen gemiddeld 10 tot 14 leerlingen.
 • In iedere groep werken altijd minimaal twee personen (leerkrachten en/of onderwijsassistenten).
 • Daarnaast hebben enkele groepen een stagiaire.
 • Door het aanvragen van Zorg in het onderwijs, kunnen zorgmedewerkers van Gemiva extra ondersteuning bieden in de groep.
 • Groepsleraren en onderwijsassistenten laten zich regelmatig na- en bijscholen. Zo blijven ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en begeleidingsmogelijkheden in ons onderwijs.
 • Een goed pedagogisch klimaat. Een sfeer waarin het kind zich geaccepteerd weet, waarin het zich veilig voelt en waarin we ons richten op de totale ontwikkeling van het kind.

6.2. SO aanbod

Leerlingen van 4 tot 8 jaar.


Bij jonge kinderen wordt er vooral gewerkt aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid, twee belangrijke voorwaarden om tot verdere ontwikkeling te komen. In de lokalen heeft alles een vaste plaats en wordt er gewerkt met een zogenaamd 'dagritmepakket'. Dit wil zeggen dat er van elke activiteit een pictogram hangt, waardoor de leerlingen kunnen zien wat er die dag op het programma staat. Er zit ook een vast patroon in die volgorde.
We beginnen elke dag in de kring. Er is in de kring veel aandacht voor sociale vaardigheden: gesprekjes voeren, luisteren naar anderen, luisteren naar een bijbelverhaal en samen een spel doen. De spraak- taalontwikkeling wordt gestimuleerd met verhaaltjes, liedjes, lettermuur, rijmpjes en spelletjes. Eén maal per week oefenen we ondersteunende gebaren met de logopediste. Er wordt in groepjes en individueel gewerkt. In de één op één situatie is het vaak gemakkelijker dan in een groepje om de aandacht bij de les te houden. Er wordt in kleine groepjes aan de tafels gewerkt. Door iedere dag hetzelfde ritme aan te houden, gaan de kinderen de schoolse situatie begrijpen en groeit het zelfvertrouwen. Ze weten waar ze aan toe zijn. De kinderen zijn bezig met voorbereidend rekenen, puzzels maken, werken met ontwikkelingsmateriaal. De kinderen oefenen de fijne motoriek met materiaal en de oudste kinderen werken met de methode ‘Schrijven op Maat’. Ook tijdens handvaardigheid oefenen de kinderen hun fijne motoriek door te knippen, scheuren, plakken, verven, prikken, tekenen en kleien. De grove motoriek oefenen wij met bewegingsonderwijs, spelles en tijdens buiten spelen.Voor het naar buiten gaan moet de jas aan. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om dit zelf te doen, zo nodig wordt er geholpen. Tijdens het buiten spelen wordt er gefietst, gestept, geskelterd, geschommeld,geklommen, met de kleden of in de zandbak gespeeld. Wij ‘lezen’ met de kinderen individueel. Wij oefenen een goede uitspraak en werken aan woordenschatuitbreiding met de praatboeken, boeken van Bas, colorcards en Leespraat, dit is een methode om goed te leren praten d.m.v. lezen. De oudste kinderen in onze groep werken uit de methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie) in klein groepsverband of met Leespraat. Er wordt aan wereldoriëntatie gedaan door schooltelevisie, voorlezen en vertellen. Als ze ouder worden wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen. Er wordt van hen verwacht dat ze wat langer met een taak bezig kunnen zijn en minder hulp nodig hebben. Kinderen werken met een planbord, zo leren kinderen keuzes te maken en zien ze of de activiteit nog beschikbaar is. We leren de kinderen al snel om kleine dingen zelf te doen en wanneer iets lukt worden ze beloond. De kinderen krijgen hierdoor een positief zelfbeeld, durven nieuwe uitdagingen aan te gaan en komen zo tot verdere ontwikkeling. Met materialen voor Sociale en emotionele ontwikkeling en de methode Kwink wordt gewerkt om sociale vaardigheden aan te leren en toe te passen.
Ook worden er verkeerslessen aangeboden.


Leerlingen van 8 tot 12 jaar.
Het onderwijsaanbod gaat zich meer richten op vakken als lezen en rekenen. Er wordt gewerkt met een dagritmebord. Daarop staan alle activiteiten die we die dag doen. We leren de kinderen om dagelijks terugkerende dingen meer en meer zelfstandig te doen, waardoor kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen en redzamer worden. Wij werken met ontwikkelingsmateriaal en oefenen dan ook zelfstandig werken. We gebruiken o.a.de methode Kwink om sociale vaardigheden aan te leren en toe te passen. We werken dagelijks aan (voorbereidend) lezen, taal en rekenen. We lezen met behulp van onze leesmethode Veilig leren lezen (Kim-versie) of met Leespraat. Met rekenen leren we ook cijfers schrijven, tellen en sommen maken. Kinderen die kunnen tellen en de cijfersymbolen kunnen herkennen en benoemen, starten met klokkijken, geldrekenen en meten. Kinderen die er aan toe zijn leren schrijven met de methode ‘Schrijven op Maat’. In de groepen wordt er steeds meer aandacht besteed aan schriftelijke taal en spellen. We werken in kleine groepjes of individueel. We knutselen, verven en tekenen om de creativiteit van de kinderen te ontwikkelen. In alle groepen wordt gegymd . In de verkeerslessen leren de kinderen deel te nemen aan het verkeer als voetganger en eventueel als fietser. In deze groepen wordt afhankelijk van de leeftijd en de stroom steeds meer aandacht besteed aan de cognitieve ontwikkeling. De kinderen leren zich te oriënteren op de wereld om hen heen door de behandeling van onderwerpen uit aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Leren Leren is een belangrijk vak in het SO. Bij Leren Leren staat plannen en organiseren, taakaanpak, werkhouding en reflectie of werk centraal.
Speerpunten in ons onderwijs zijn: Mondelinge Taal, Leren Leren en Sociale en Emotionele Ontwikkeling.

6.3. De KoZa groep

 

Samen met het kind, ouders en school
Kinderen spelen, leren en willen de wereld ontdekken. Dat is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning, aandacht en uitdaging nodig. Dat kan bij De KoZa groep, in deze onderwijs-zorgklas voor leerlingen tussen de 4 en 7 jaar komen leren en zorg samen.

Oog voor ieder kind
Ieder kind is uniek in de manier waarop het zich ontwikkelt. Meestal verloopt de ontwikkeling zonder grote problemen. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld als ze vaak in conflict komen met zichzelf of anderen, moeite hebben met samenwerken/samenspelen of snel boos/angstig zijn. Binnen de KoZa groep werken we met gespecialiseerd personeel. Iedere dag staat er een leerkracht en een zorgcoach voor de groep. Daarnaast is er één Intern begeleider en een ontwikkelingspsycholoog. Maandelijks komt het Schoolondersteuningsteam (SOT) bij elkaar. Hierin zitten ook een medewerker van Team Jeugd en Gezin (TJG) en de jeugdarts vanuit Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Tijdens dit overleg wordt de ontwikkeling van ieder kind gevolgd op didactisch en pedagogisch gebied. Daarbij wordt ook gekeken of nader onderzoek nodig is of externen betrokken moeten worden zoals logopedist of fysiotherapeut.

1 topjaar KoZa
In principe streven we ernaar de overstap naar een passende vervolgplek of onderwijsvorm te realiseren na 1 jaar KoZa. Zodra het kind naar een passende vervolgplek uitstroomt volgt er een traject van warme overdracht en nazorg. Indien nodig zal de jeugdhulpverlening in het traject betrokken worden.
Steeds gewoner
De zorgcoaches van de KoZa-groep werken intensief samen met de ouders om het kind zowel thuis als op school optimaal te begeleiden.

Ook de zorgcoaches van de KoZa-groep zijn zeer te spreken over deze manier van samen optrekken rondom een kind
“Toen we begonnen, merkten we dat ouders het vaak nog heel spannend vonden dat wij meteen mee aan tafel zaten. Nu we dit al een tijdje zo doen, is dat veel minder geworden. Het is gewoner geworden om met elkaar in gesprek te gaan over een kind. In de eerste gesprekken bespreken we de hulpvragen voor thuis en op school. Wat willen ouders graag dat het kind leert en wat zouden zij graag zelf willen leren? Tijdens deze fase stemmen we de wensen en verwachtingen op elkaar af.
Waar gewenst geven we adviezen en tips. Ook kijken ouders mee hoe we op school werken en kinderen begeleiden. We leggen eventueel ook contacten met andere specialisten en instanties. Ook fijn voor de ouders: zij hoeven niet meerdere keren hun verhaal te doen, omdat alle instanties vanaf het begin samen optrekken.
Zo komen zorg en onderwijs steeds dichter bij elkaar.”

KoZa-groep ?
KoZa staat voor Kleuteronderwijs-Zorgarrangement
Prinses Marijkestraat 1 3241 VJ Middelharnis
Telefoon: 06-15636534

Directeur: Piet Diepenhorst p.diepenhorst@csgdewaard.nl
06-14410163

Internbegeleider: Ineke van Vianen 06-18186116

6.4. VSO aanbod 3 fases

De meeste leerlingen van onze school stromen uit naar vormen van Arbeidsmatige Dagbesteding. Een enkele leerling stroomt uit naar een vorm van Niet Arbeidsmatige Dagbesteding of arbeid in een regulier bedrijf. Dit laatste kan onder andere met financiële ondersteuning van de gemeente aan de werkgever en een stukje begeleiding van een jobcoach. Daarnaast bereidt onze school de leerlingen voor op wonen in een zelfstandige of begeleide omgeving en op een zinvolle vrijetijdsbesteding. Ons lesaanbod in het VSO is gericht op het begeleiden van leerlingen naar een zo kansrijk mogelijke toekomst. In de ontwikkeling van de leerling staat centraal, wat de leerling wil, wat de leerling kan en wat de leerling in de toekomst zal gaan doen op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Zo worden de leerlingen gestimuleerd de regie te nemen voor hun eigen leerproces. Dit doen we onder andere via kindgesprekken.

In het VSO is het aanleren van (sociale) vaardigheden en ‘Voorbereiding op Arbeid en Dagbesteding’ heel belangrijk. Bij ‘Voorbereiding op Arbeid en Dagbesteding’ staan allerlei arbeidsvaardigheden centraal zoals plannen en organiseren, taakaanpak, werkhouding en reflectie op werk. Bij de sociale vaardigheidstraining leer je hoe je jezelf dient te gedragen in allerlei (werk)situaties en hoe je met anderen omgaat. De leerlingen leren wat basisvaardigheden om bijvoorbeeld gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer, een winkel, het postkantoor, de bibliotheek en dergelijke. Boodschappenlijstjes maken en boodschappen doen in de winkel bereiden leerlingen voor op het zelfstandig of begeleid wonen. Al deze vakken hebben als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid te ontwikkelen bij de leerling. Kinderen leren ook verantwoord om te gaan met media als internet, mobiele telefonie, Whatsapp en tv. In het VSO is het onderwijs in schoolse vaardigheden als bijv. taal, lezen en rekenen vooral gericht op het toepassen, wat belangrijk is voor de toekomstige werk- en/of woonsituatie. Bij rekenen gaat het dan om goed omgaan met geld en tijd in concrete situaties. Denk bijvoorbeeld aan betalen in een winkel, op tijd komen en omgaan met de agenda.


We onderscheiden in ons lesaanbod 3 fases:

Fase 1

leerlingen 12 tot ongeveer 14 jaar


In deze fase worden de praktijkvakken geïntroduceerd. De nadruk bij de vakken ligt op het aanleren van basisvaardigheden. De praktijkvakken worden ingezet om competenties te vergroten. Belangrijk hierbij zijn sociale vaardigheden, de taakaanpak en werkhouding. De focus ligt op het zelfstandig kunnen uitvoeren van taken. De schoolse vakken, zoals rekenen, lezen en schrijven worden nog steeds aangeboden.

In deze fase start ook de interne stage. Binnen de bekende/veilige omgeving van school, onder leiding van een assistente of leerkracht, laten we de leerlingen kennis maken met de vijf branches.(Groen, Administratie, Horeca, Interieurverzorging en Techniek/Crea). Deze stage is gericht op de ontwikkeling van sociale en algemene werknemersvaardigheden.

Fase 2

vanaf ongeveer 15 jaar


In deze fase worden de praktijkvakken steeds belangrijker. De leerlingen leren nog meer praktische vaardigheden en krijgen er theorieles over. In principe starten in deze fase de LOL- stages (leren op locatie).  In deze fase start ook het werkplekleren; met een klein groepje leerlingen, onder begeleiding van een assistent / leerkracht gaan ze naar een bedrijf om daar deelhandelingen te verrichten. Ze hebben hier te maken met een werkgever die opdrachten geeft, met collega’s op de werkvloer en evt. klanten. Ontwikkeling van algemene en sociale werknemersvaardigheden staan centraal, evenals vakspecifieke vaardigheden. Leerlingen oefenen bijvoorbeeld schoonmaakvaardigheden bij een voetbal- of hockeyclub. De schoolse vakken, zoals lezen, schrijven en rekenen, worden toegespitst op de praktijk en onderhouden. Als er nog ontwikkeling wordt verwacht op het gebied van de schoolse vakken, dan wordt er extra leertijd voor vrij gemaakt.

Fase 3

Laatste schooljaar


Het onderwijsprogramma in de eindfase is vooral toegespitst op de uitstroommogelijkheden van de leerlingen. Belangrijk hierbij zijn sociale vaardigheden, de taakaanpak en werkhouding. De focus ligt op het zelfstandig kunnen uitvoeren van taken. De schoolse vakken, zoals lezen, schrijven en rekenen, worden toegespitst op de praktijk en onderhouden. Als er nog ontwikkeling wordt verwacht op het gebied van de schoolse vakken, dan wordt er extra leertijd op een enkel vakgebied voor vrij gemaakt. Regelmatig wordt er groepsdoorbrekend gewerkt om in kleine groepen onderwijs op maat te bieden.

In deze fase wordt ook het werkplekleren vervolgd; met een klein groepje leerlingen, onder begeleiding van een assistent/leerkracht gaan ze naar een bedrijf om daar deelhandelingen te verrichten. Ze hebben hier te maken met een werkgever die opdrachten geeft, met collega’s op de werkvloer en evt. klanten. Ontwikkeling van algemene en sociale werknemersvaardigheden staan centraal, evenals vakspecifieke vaardigheden.
Een intensieve samenwerking tussen de leerling, ouders, de leerkracht en de stagecoördinator is hierin heel belangrijk. ‘Wat heeft de leerling nodig in zijn/haar traject van stage naar uitstroom met betrekking tot wonen, werken en vrije tijd?’ is de vraag die de gehele fase centraal staat. De stagecoördinator begeleidt de overgang van school naar werk en zet de benodigde procedures in gang met externe instanties zoals de gemeente, zorgaanbieders en het UWV.
De meeste leerlingen uit de stroom arbeidsmatige dagbesteding en arbeid / ander onderwijs, gaan in deze fase extern stage lopen, voorafgaand aan hun uitstroom. De externe stage is een individuele stage om de leerling voor te bereiden op de uitstroom. De begeleiding wordt gegeven door de stagegever. Doel is om optimale aansluiting van school naar werkplek te realiseren. Leerdoelen zijn vakspecifieke/algemene werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden.

De training Bijzondere Buurtgenoten, bereidt de leerlingen voor op zelfstandig(er) wonen en werken.

6.5. Praktijkonderwijs

We maken indien nodig in groep De Brug een apart programma voor een aantal leerlingen, die wellicht door kunnen stromen naar het praktijkonderwijs van de Prins Maurits Scholengemeenschap in Middelharnis.. Voor deze groep leerlingen wordt er meer nadruk gelegd op een aantal specifieke leervakken, zoals technisch en begrijpend lezen, leren leren en rekenvaardigheden. Leerlingen die doorstromen naar een andere vorm van onderwijs zoals het AKA, worden daarvoor zo goed mogelijk voorbereid.

7. Team de Ark - Directie

Directie

LOCATIE MIDDELHARNIS

Directeur (Ark & KoZa-groep)
Piet Diepenhorst     
Tel.: 0187 - 612 171 Mobiel: 06 - 144 101 63   
p.diepenhorst@csgdewaard.nl

Adjunct IB'er (Ark)
Corina van Arkel     
Tel: 06-16908000   
c.vanarkel@csgdewaard.nl

IB'er KoZa-groep
Ineke van Vianen
Tel. 06-18186116       
i.vanvianen@csgdewaard.nl


7.1. Teamleden Ark + KoZa

SO groep De kleine Kapitein
Leerkrachten
Cindy Vroegindeweij maandag, dinsdag, woensdag om de week
Jacqueline Besuyen woensdag, donderdag en vrijdagochtend
Onderwijsassistenten
Lieke Tanke ma,di
Carlijn woensdag om de week, donderdag en vrijdagochtend

SO groep De Brug
Leerkrachten
Conny Plugge maandag en 15x op vrijdag 
Marike van Thiel dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag (op 15 dagen na)
Onderwijsassistenten
Carla Moerkerken op maandag en dinsdag,
Patricia Huizer op woensdag, donderdag en vrijdag.
VSO groep De Boeg
Leerkrachten
Antoinette Okker maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Leerkrachtondersteuner
Lieke Tanke woensdag
Onderwijsassistenten
Ellen Mastenbroek maandag, dinsdag en donderdag
Nelleke Tamerus woensdag en vrijdag

VSO groep De Boeg
Leerkrachten
Jan Meijerink maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Conny Plugge dinsdag
Onderwijsassistenten
Rianne Kalle maandag en dinsdag 
Marziyeh Jafari woensdag, donderdag en vrijdag

De KoZa-groep
Leerkrachten
Marlies Nieuwkoop maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Dieuwertje Maliepaard vrijdag
Zorgcoaches
Debora van Schaik maandag, woensdag en donderdag
Jessica Diependaal dinsdag, woensdag en vrijdag

 

 

Directeur
Piet Diepenhorst 06- 144 101 63  (4 dagen per week - vrije dag meestal op woensdag/donderdag)

Adjunct
Corina van Arkel 06-169 08 000  (maandag t/m woensdag)

Intern Begeleiders
Corina van Arkel (ZML de Ark) (maandag t/m woensdag)
Ineke van Vianen (KoZa groep) (woensdag, donderdag en vrijdag wisselend)

Vakleerkracht gymnastiek
Bernadette de Koning (dinsdag)
Carlijn van der Pijl (vrijdag)

Psycholoog / Orthopedagoog
Berdi Geluk (dinsdag)
Willemienke Bal (voor de KoZa groep op dinsdag)

Schoolmaatschappelijk werkende
Kim Teunisse

Logopediste
Diana Waling (maandag en vrijdag)

ICT’er
Jan Meijerink

Stagecoördinator
Bettine den Hoed (maandag)

Administratrice
Annemieke Berkhof (maandag en wisselend dinsdag / donderdag)


7.2. Specialisten

Het spreekt vanzelf dat de groepsleerkrachten en de onderwijsassistenten de kinderen intensief begeleiden, maar dat hoeven zij niet alleen te doen. De school heeft specialisten in dienst die hulp kunnen bieden:

 • De intern begeleider
 • De psychologe
 • De logopediste
 • De schoolmaatschappelijk werkende
 • De vakleraar gymnastiek.
 • Begeleider Leespraat

 • De intern begeleider is er ter ondersteuning van de leerkrachten en leerlingen. Zij coördineert de zorg op school.
 • De psychologe wordt te hulp geroepen bij sociaal emotionele of gedragsmatige problematiek.
 • De logopedisten helpen de leerlingen bij de algehele communicatie en eten en drinken.
 • De schoolmaatschappelijk werkende ondersteunt de ouders en geeft ouders advies. Onze leerlingen zijn over het algemeen gebaat bij een consequente aanpak. Nieuwe leerlingen worden altijd door onze maatschappelijk werkende bezocht.
 • De Leespraat specialist kan de collega's en ouders adviseren m.b.t. de methode Leespraat.

8. Ambulante begeleiding vanuit ZML de ARK

Voor leerlingen van Goeree-Overflakkee met een TLV voor speciaal onderwijs ZML bestaat er een mogelijkheid om een aanvraag te doen bij het samenwerkingsverband voor ambulante begeleiding door middel van een arrangement of door ‘preventieve ambulante begeleiding’ (PAB). Zie website van het Samenwerkingsverband.

9. Christelijke scholengroep de Waard

ONZE SCHOOL MAAKT DEEL UIT VAN STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs! Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer J. Winters is momenteel interim directeur en vervult de functie College van Bestuur.

9.1. Christelijk onderwijs Hoeksche Waard

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs! Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer J. Winters is momenteel interim directeur en vervult de functie College van Bestuur.

9.2. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen.

Adresgegevens bestuurskantoor:

Maseratilaan 14

3261 NA Oud-Beijerland

Tel. 0186-621461

E-mail: bestuur@csgdewaard.nl

9.3. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, dat is Corina van Arkel. De contactpersoon is aangesteld om er zorg voor te dragen dat de klachten van ouders of de leerling altijd serieus worden opgenomen en op een passende manier worden aangepakt zij kunnen u ook adviseren over de te volgen procedure.
Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur.

De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/ klachtenprocedure/

VERTROUWENSINSPECTEURS Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

9.4. Meldcode

MELDCODE - Het houdt niet op, niet vanzelf…. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

9.5. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

9.6. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

9.7. Website

WEBSITE
Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website:

www.csgdewaard.nl


Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook

www.facebook.com/csgdewaard

9.8. AVG - privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt.
CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

 

9.9. Visie document CSG de Waard

Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren.

De scholen van de stichting zijn ingericht voor het geven van:

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

Het visiedocument leest u hier:  link

10. Onderwijs en zorg

Binnen elke regio zijn alle scholen van het Primair of Voortgezet Onderwijs verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs. De scholen vormen met elkaar een samenwerkingsverband voor Primair of Voortgezet Onderwijs. Ze verdelen in overleg de ondersteuningsmiddelen voor extra begeleiding op de reguliere school, de Speciale Basisscholen (SBO’s), het Praktijk Onderwijs (PRO) of een vorm van Speciaal (Voortgezet) Onderwijs. (cluster 3 of 4).

Cluster 3 biedt onderwijs aan leerlingen met lichamelijke en of verstandelijke beperking.

Cluster 4 biedt onderwijs aan leerlingen met gedragsproblematiek.

Voor elk kind wordt er een passende onderwijsplekgezocht. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Samenstelling van de samenwerkingsverbanden.
In het Primair Onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit de reguliere basisscholen, sbo-scholen, en de scholen voor Speciaal Onderwijs van de clusters 3 en 4. In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het reguliere onderwijs, waaronder praktijkonderwijs en de scholen voor vso. Alle scholen zijn aangesloten, dus ook de scholen voor havo en vwo in het voortgezet onderwijs. Iedere regio heeft een eigen samenwerkingsverband voor het Primair of Voortgezet Onderwijs. Het hangt er dus vanaf waar u woont met welk samenwerkingsverband u te maken hebt. Elke school in uw regio kan u de adres en contactgegevens geven van het samenwerkingsverband Primair of Voortgezet onderwijs. U kunt ook met ons contact opnemen voor nadere informatie. De adressen komen op de website te staan van Passend Onderwijs. www.passendonderwijs.nl

10.1. Toelaatbaarheidsverklaring

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 bepaalt het samenwerkingsverband of uw kind toelaatbaar is voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de problematiek van uw kind. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat uw kind het beste op zijn of haar plek is in het Speciaal Onderwijs (SO 4 tot 12 jaar) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO 12 t/m 19 jaar), dan geeft het voor uw kind een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Als ouders krijgt u altijd een afschrift van dit advies. Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar het Speciaal Onderwijs. Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft, moet u uw kind bij een andere school aanmelden. Soms kan een kind wat extra ondersteuning krijgen in de reguliere school. De toelaatbaarheidsverklaring kan voorvoor één of meer jaren worden afgegeven. De samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs in ons gebied voor leerlingen van 4 tot 12 jaar ziet u op de onderstaande afbeelding. Ieder samenwerkingsverband heeft een apart nummer.

 

10.2. Zorg in het onderwijs

Sinds de invoering van de Jeugdwet 1 januari 2015 moet extra zorg in het onderwijs bij de gemeente waar u woont worden aangevraagd. Dit geldt voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Deze zorg is gericht zijn op noodzakelijke zorg in de vorm van: Begeleiding (BG) of Persoonlijke verzorging (PV).
Leerlingen vanaf 18 jaar moeten extra zorg aanvragen bij het WMO loket (WMO=Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente.
De kosten voor Verpleging (VP) worden vanaf 1 januari 2015 bekostigd door uw zorgverzekering.

WLZ Wet Langdurige Zorg
De wet langdurige zorg is bedoeld voor leerlingen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Deze speciale zorg kunnen ouders aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg. (www.ciz.nl)

10.3. Procedure schoolverlaten VSO leerlingen

Leerlingen die het VSO verlaten kun je onderscheiden in 4 uitstroomprofielen.
Te weten:

 1. Uitstroom naar regulier werk
 2. Uitstroom naar regulier werk met loonsubsidie (Participatiewet)
 3. Uitstroom naar beschut werk
 4. Uitstroom naar arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding

Hieronder lichten we de 4 profielen toe.

 1. Uitstroomprofiel naar regulier werk
  Deze leerlingen gaan gewoon aan het werk bij een bedrijf of instelling.
 2. Uitstroom naar regulier werk met loonsubsidie (Participatiewet)
  Deze leerlingen kunnen wel werkzaamheden verrichten bij een regulier bedrijf of instelling, maar hebben geen volledig arbeidsvermogen. Het UWV stelt het arbeidsvermogen vast. Het arbeidsvermogen moet minimaal 30 % zijn.
  Bijvoorbeeld: Een leerling werkt de hele week maar heeft een rendement van 40 % ten opzichte van een reguliere werknemer. Het arbeidsvermogen wordt dan vastgesteld op 40 % door het UWV. De werkgever betaalt dan 40 % van het minimumloon, de gemeente vult het salaris met 60 % van het minimumloon aan.
 3. Uitstroom naar beschut werk
  Hetzelfde als hierboven, maar deze leerlingen krijgen van het UWV de mogelijkheid uit te stromen naar beschut werk, met een minimumloon, dat bekostigd wordt door de gemeente. Ook hier moet het arbeidsvermogen minimaal 30 % zijn.
 4. Uitstroom naar arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding
  Leerlingen die minder dan 30 % arbeidsvermogen hebben komen in aanmerking voor de Wajong regeling. Als er voor de leerling een WLZ beschikking is valt de bekostiging onder verantwoording van het Rijk. Als dat niet het geval is dan valt de bekostiging onder de verantwoording van de gemeente (WMO).

10.4. Voorziening beschut werk

Met de voorziening Beschut Werk gaan de gemeenten ervoor zorgen dat mensen die niet bij een reguliere werkgever kunnen werken toch een dienstbetrekking krijgen. Het is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, die een zodanige mate van begeleiding en/of aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat ze niet voor regulier werk in aanmerking komen.
Het UWV bepaalt wie in aanmerking komt voor Beschut Werk.

10.5. Wajong uitkering

Vanaf 18 jaar kun je een Wajong uitkering aanvragen.
Leerlingen hebben recht op een Wajong uitkering als ze voor hun 18e al een ziekte of handicap hadden en geen arbeidsvermogen hebben. Dat betekent dat je nooit meer kan werken.

Zie info Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-wajong

 

11. Het schools abc

(DIVERSE ZAKEN OP EEN ALFABETISCH RIJTJE)

11.1. Aanmelding en toelating

Aanmelding en toelating

Leerlingen met een verstandelijke beperking hebben een ‘cluster 3 toelaatbaarheidsverklaring’ nodig voor plaatsing in het Speciaal (Voortgezet) Onderwijs. (zie schoolgids hoofdstuk - 10.1)
Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt voor één of meer jaren afgegeven door het samenwerkingsverband in uw regio.
Na het verstrijken van deze periode moet bij het samenwerkingsverband een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Als leerlingen op 1 oktober van het nieuwe schooljaar 12 jaar zijn, worden ze uitgeschreven uit het Speciaal Onderwijs.
Er moet dan een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs in de betreffende regio worden aangevraagd. 
De intern begeleider verzorgt in samenwerking met de ouders en de psycholoog de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring.
Als u vragen heeft over de procedure kunt u met onze school contact opnemen. Wij geven u dan vrijblijvend alle informatie.

Toelating 

De uiteindelijke instroom van de leerling wordt dan bepaald door de beschikbare fysieke ruimte in de groep en het instroommoment.
We hebben een maximaal leerlingaantal voor de groepen vastgesteld.
Voor de aanvangsgroepen is dit maximum 12 leerlingen, voor de overige groepen gaan we uit van maximaal 14 leerlingen per groep.
Als dit aantal bereikt is, komen leerlingen op een wachtlijst.

Als er geen plaats is in een groep hanteren wij de volgende voorrangsregels:

 1. Leerlingen afkomstig van andere ZML scholen als gevolg van verhuizing.
 2. Overige leerlingen met een TLV.

We gaan uit van vaste instroommomenten. 
Vaste instroommomenten zijn:

 • Bij aanvang van het nieuwe schooljaar (augustus / september)
 • Na de kerstvakantie
 • Na de voorjaarsvakantie
 • Na de meivakantie

Wij kunnen leerlingen weigeren op de navolgende gronden:

 • De school kan niet de vereiste ondersteuning bieden aan leerlingen die 
  een structuurgroep en/of 1-op-1 begeleiding nodig hebben om goed te functioneren. Dit geldt met name voor leerlingen met een gediagnosticeerde gedragsstoornis (bijvoorbeeld Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis (ODD) of Antisociale gedragsstoornis (CD), omdat wij onvoldoende expertise hebben op dit gebied.
 • De leerling is op grond van zijn gedrag een bedreiging voor veiligheid van andere leerlingen. Als aannemelijk is dat een toelating zal leiden tot disfunctioneren van de leerkracht of de groep, zal de leerling niet worden toegelaten. Het bestuur beroept zich dan op ‘handelingsverlegenheid’. Indien de directie ernstig twijfelt, kan een leerling gedurende een van tevoren bepaalde periode deelnemen aan de lessen, zonder ingeschreven te worden. Pas als gebleken is dat de school een adequaat onderwijsaanbod voor de leerling heeft, zal de leerling ingeschreven kunnen worden. Hiervoor geldt de procedure van Christelijke Scholengroep De Waard. De directie, eventueel in overleg met leden van de begeleidingscommissie, beoordeelt de toelating tot de Ark. Uiteindelijk is het bevoegd gezag (bestuur CSG De Waard) verantwoordelijk voor de toelating van de leerlingen.
 • De ouders van de Ark onderschrijven het visiedocument van de school niet.
 • De ouders van de KoZa-groep onderschrijven de samenwerkingsovereenkomst niet.

De KoZa-groep

Leerlingen worden toegelaten als er een hulpvraag ligt op het gebied van de thuissituatie en niet duidelijk is welke school of voorziening passend is voor de leerling. 
De KoZa-groep heeft maximaal 12 leerlingen. 

11.2. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 

CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

11.3. Bezoek aan de school

Ouders van eventueel toekomstige leerlingen en andere belangstellenden zijn altijd welkom op onze school. Er kan een afspraak gemaakt worden met de directeur of de intern begeleider voor een bezoek.

11.4. Bijzondere buurtgenoten

We bieden lessen Bijzondere Buurtgenoten aan om de VSO leerlingen van 15 tot 18 jaar op een verantwoorde manier voor te bereiden op hun toekomst. Leerlingen kunnen door middel van deze cursus leren hoe ze later zelfstandig kunnen wonen. In het project komen thema’s als wonen, brandpreventie, gezonde voeding en buurtintegratie aan de orde. 

11.5. Computers – digitaal schoolbord

 Alle leerlingen hebben een Chromebook of tablet. Daarnaast hebben alle groepen de beschikking over een digitaal schoolbord, waarbij er gebruik gemaakt wordt van interactieve computerprogramma’s.

Het afgelopen jaar zijn alle oudere chromebooks vervangen. Ook hebben alle lokalen een nieuw digibord. Ook is het wifi-netwerk vernieuwd. 

11.6. Contacten met ouders

Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden we essentieel. Ouders kennen de specifieke behoeften en kwaliteiten van hun kind. Samen kunnen ouders en school ervoor zorgen dat het kind zich optimaal ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden. Daarom wordt er alles aan gedaan om u bij de school te betrekken en u goed op de hoogte te houden van wat op school speelt. Er wordt op diverse manieren informatie gegeven over de leervorderingen van de kinderen, zodat u in staat bent het leerproces goed te volgen en waar nodig aan te vullen. We zien het contact met de ouders niet als eenrichtingsverkeer van de school naar de ouders. We waarderen het ook informatie van de ouders te ontvangen en en vinden het fijn op gezette tijden contact met elkaar te hebben. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waar de plannen voor het nieuwe schooljaar worden uiteengezet. Tweemaal per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school met de groepsleerkracht over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van de leerlijnen in het digitale volgsysteem ParnasSys. Op deze gespreksavonden stellen we u ook in de gelegenheid om, als u dat wilt, met de logopediste te spreken. Op beide locaties houden we twee inloopmomenten, voor de ouders. Ouders hebben dan de gelegenheid het werk hun zoon/ dochter te bekijken. Mocht er tussentijds behoefte zijn aan contact met een leerkracht, dan kan er altijd voor of na schooltijd gebeld worden om een afspraak te maken voor een gesprek.

Communicatie met ouders
Via de schoolapp geven we algemene informatie en informatie over de groepen. Daarnaast ontvangt u af en toe een mail. In de jongste groepen hebben de kinderen een heen-en-weer schriftje.  In het heen-en-weer schrift kunnen ouders informatie geven over de dingen die thuis gebeurd zijn. Ook kunnen zij door middel van dit schriftje vragen stellen. Leerkrachten doen dit omgekeerd. 

In de andere groepen krijgen alleen die leerlingen een heen-en-weer schriftje mee, waarvan de leerkrachten of ouders aangeven dat dit nodig of wenselijk is. In de VSO groepen werken de leerlingen met een agenda.

We hebben in samenwerking met de ouders een visie ouderbetrokkenheid opgesteld.

2019-07-170558.190510 Visie ouderbetrokkenheid Ark -definitief.pdf

KoZa-groep
We hebben nauw contact met ouders via Whatsapp, de CSG de Waard app, e-mail, telefonische contacten en huis- en schoolbezoeken.

11.7. Eten en drinken

Voor de ochtendpauzes mogen de leerlingen een stukje fruit en wat drinken meenemen. (geen koolzuurhoudende drankjes) Voor de lunch brood en wat drinken en eventueel nog een stukje fruit. We willen u vragen, met name voor de jonge kinderen, het fruit geschild en gesneden mee te geven. Wij zien liever geen koeken en vooral geen snoep! We willen u vragen om bij traktaties ook te denken aan gezonde dingen.

 

 

11.8. Excursies

Naar aanleiding van een project of in een bepaald seizoen worden excursies georganiseerd. We brengen de ouders tijdig op de hoogte. 

11.9. Fotograaf

Middelharnis

Om het jaar komt de schoolfotograaf langs. We laten vooraf weten wanneer dat is.

11.10. Foto's en film in website/app

Steeds vaker worden er foto’s en films gemaakt met de digitale camera. Sommige foto’s willen we gebruiken voor de website van de school. Andere foto’s worden gebruikt bij projecten die weer via internet bekeken kunnen worden. Het lijkt ons ook leuk foto’s te plaatsen in de schoolgids, de schoolkrant of in bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Mocht u bezwaar hebben kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de directeur. 

 

11.11. GEMIVA-SVG groep

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland ruim 3000 kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap of een niet-aangeboren hersenletsel. De Gemiva-SVG Groep beschikt over een breed scala aan activiteitencentra, woonlocaties en een dienst ambulante ondersteuning voor ondersteuning thuis. De Gemiva-SVG Groep verzorgt in zowel Middelharnis als Oud-Beijerland de Jeugdzorg voor kinderen op onze scholen. Het gaat dan om extra ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging en begeleiding. Dit wordt d.m.v. ZIN (zorg in natura) of PGB (persoonsgebonden budget) gefinancierd. Voor meer informatie zie website: https://www.gemiva-svg.nl/. Wij zien veel mogelijkheden om samen te werken met de Gemiva-SVG Groep. Als kinderen van school naar het (kinder)dagcentrum overgeplaatst worden (of omgekeerd) werken we nauw met elkaar samen om dit zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Als leerlingen ziek zijn, naar een arts moeten of om andere redenen niet aanwezig zijn, vragen we de ouders dit door te geven aan de begeleiders die betaald worden vanuit de PGB of via Zorg in Natura.

11.12. Gescheiden ouders

Gescheiden ouders krijgen beiden dezelfde informatie. Ze worden beiden, indien gewenst apart, uitgenodigd voor de oudergesprekken. Alleen als een ouder wettelijk geen gezag meer heeft, wordt er geen informatie verstrekt.

Bij gescheiden ouders ondertekent de verzorgende ouder het OPP. Als ouders dit anders willen, kunnen zij contact opnemen met de directeur. Als beide (gescheiden) ouders tekenen kunnen ze dit samen op één blad doen of ieder apart.

11.13. Gronden voor vrijstelling onderwijs

Een verzoek tot vrijstelling van onderwijs kunnen de ouders indienen bij de directie.

Bij het intakegesprek met nieuwe ouders wordt altijd de identiteit van de school besproken. Als ouders kiezen voor onze school, gaan zij akkoord met de christelijke identiteit. Alle kinderen nemen dan ook deel aan dagopeningen, vieringen en dergelijke. Er zijn geen gronden voor vrijstelling vanwege de identiteit.
Deelname aan het totale onderwijsprogramma is verplicht.

Wel kan het natuurlijk voorkomen dat er van overmacht sprake is, maar dat geldt voor alle activiteiten van de school. Wanneer een kind, bijvoorbeeld door een blessure niet mee kan doen aan bepaalde activiteiten, wordt dit kind vervangende activiteiten geboden. Welke vervangende activiteiten dat zijn, hangt af van de aard van het verzoek tot vrijstelling. Zo hoeft een leerling met gebroken been uiteraard niet te gymmen, hij of zij mag op school blijven en gaat dan bijvoorbeeld lezen. 

11.14. Gymnastiek

Gym momenten

 • De kleine Kapitein op maandag, dinsdag en vrijdag
 • De Brug op dinsdag en vrijdag
 • VSO De Boeg op dinsdag en vrijdag
 • VSO De Kajuit op dinsdag en vrijdag 

 • De KoZa-groep gymt op de vrijdag

Gymkleding

De gymkleding wordt van thuis meegenomen en moet bestaan uit: een turnpakje of een gymbroek en een T-shirt en gymschoenen. Het dragen van gymschoenen is belangrijk i.v.m. het gevaar van besmetting met voetschimmel of -wratten. We leren de kinderen zoveel mogelijk om zichzelf aan- en uit te kleden. Het is daarom zeker voor leerlingen uit de groepen De kleine Kapitein en De Brug aan te bevelen om kleding mee te geven die ze makkelijk zelf aan en uit kunnen doen en gymschoenen te hebben met klittenband of elastiek. Liever geen schoenen met veters of kledingstukken met ingewikkelde sluitingen.

 

 

11.15. Inspectie van het onderwijs

Voor meer informatie zie www.onderwijsinspectie.nl Voor vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld ook kunt u mailen info@owinsp.nl. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u bereiken op het nummer 0900-1113111 (lokaal tarief).

11.16. Jeugdarts

Bij onze school is Bernice Samsom betrokken ze is jeugdarts van de GGD.

Voor de KoZa groep Bernice Samsom. Wanneer leerlingen op onze school geplaatst worden zal de leerling door de jeugdarts opgeroepen worden voor een onderzoek. Dit onderzoek is niet alleen bedoeld om het lichamelijk welzijn van uw kind te controleren. De jeugdarts zal samen met u de ontwikkeling van uw kind op motorisch, spraak-taal- en sociaal-emotioneel gebied beoordelen. Dit sociaal-medisch onderzoek is van belang voor het leerproces en het functioneren van uw kind op school. De jeugdarts maakt ook deel uit van de commissie van begeleiding van de school. In deze commissie zitten verder de intern begeleider, de psycholoog, de maatschappelijk werkende en de directeur. De jeugdarts geeft de school hierin adviezen. Zo nodig zal de schoolarts doorverwijzen naar de huisarts, logopedist, hulpverlening of de kinderfysiotherapeut. Wanneer leerlingen eenmaal geplaatst zijn krijgen zij, afhankelijk van hun leeftijd om de 2 tot 3 jaar een herhaling van dit onderzoek. Als school vinden wij het daarom heel belangrijk dat u meewerkt aan dit onderzoek in het belang van uw kind.

11.17. Klachtenregeling

Zie hoofdstuk  9.3 Christelijke Scholengroep De Waard - klachtenprocedure.

11.18. Meldcode

Zie hoofdstuk 9.4 Christelijke Scholengroep De Waard - meldcode.

11.19. Kostbaarheden / kostbare apparatuur

De school is niet verantwoordelijk als er kostbare spullen beschadigd raken of verdwijnen. Denk aan mobiele telefoons.

11.20. Lesmateriaal

Alle lesmaterialen worden door de school verstrekt.

11.21. Lesuitval

Wij trachten lesuitval zoveel mogelijk te vermijden.

Bij ziekte van de groepsleraar zijn wij zeer beperkt in onze mogelijkheden en is de procedure als volgt:

 1. Er wordt vervanging gezocht.
 2. De groep wordt begeleid door één of twee onderwijsassistenten. Een leerkracht of de intern begeleider stuurt de onderwijsassistenten of vervangers aan en geeft adviezen voor de begeleiding.
 3. Als er geen vervanging mogelijk is, kunnen de noodmaatregelen voor één dag worden toegepast:
  1. De groep wordt verdeeld over andere groepen.
  2. Soms is vervanging onmogelijk. In dat geval zullen we een groep vrij moeten geven. De ouders horen dat tijdig.
   Het is belangrijk dat u van te voren nadenkt over eventueel te regelen noodopvang. 

11.22. Logopedie

Als er aanleiding toe is krijgt een kind een logopedisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek beoordeelt de logopedist in welke mate behandeling noodzakelijk is. De tijd die de logopedist beschikbaar heeft, is namelijk beperkt. De ernst van het communicatieve probleem is daarom bepalend voor het wel of niet behandelen. De logopedist stelt een behandelplan op en werkt met een kind om zijn communicatieve mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Dit kan zijn door de gesproken taal uit te breiden en/of te werken aan verstaanbaarheid. Zo nodig wordt de mondmotoriek getraind. Een goede mondmotoriek is belangrijk voor het goed kunnen eten en drinken en voor de verstaanbaarheid. Als een kind niet de motorische en/of verstandelijke mogelijkheden heeft om zich te uiten in alleen gesproken taal, wordt dit aangevuld met ondersteunende gebaren en/of pictogrammen.
In principe wordt de logopedie naarmate de leerlingen ouder worden afgebouwd, het accent ligt op de jongste leerlingen. Waar logopedie nog wenselijk is adviseren wij externe logopedie in te schakelen.

Op onze school gebruiken we sinds eind 2011 het Standaard Lexicon Nederlandse Gebarentaal. Het is een landelijk systeem. De medewerkers zijn bijgeschoold door de logopedist en er worden oudercursussen aangeboden. De logopedist kan met kinderen individueel of  in groepjes werken.. Waar het nodig is worden er ook groepslessen gegeven om de kinderen bekend te maken met de gebaren.

De KoZa-groep

Logopedie wordt door een externe logopedist Sandra Smits (Praktijk Smaakmakend) op de KoZa-groep aangeboden.

11.23. Medezeggenschapsraad (MR) Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen CSG de Waard is er een  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het bestuur van CSG De Waard legt het beleid voor de bovenschoolse zaken (voor alle scholen van CSG de Waard) voor aan de GMR.

Beleidsstukken die alleen betrekking op ZML De Ark hebben, behandelt de MR.
De doelstelling van de MR: Zorgen dat ZML De Ark kwalitatief goed onderwijs aanbiedt in een goede, veilige sfeer. Afhankelijk van het thema en het beleidsstuk heeft de MR instemmings- of adviesrecht. De besproken onderwerpen zijn vanaf komend schooljaar terug te lezen. Op de website van de school staan de notulen en het jaarverslag van de MR. Heeft u vragen of opmerkingen? De volgende personen zitten in de MR:

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Voorzitter:  Vacature  
 • Bestuurslid: Jacob Jan Dogterom (ouder)
 • Secretaris: Antoinette Okker (teamlid)
 • Bestuurslid: Esther Groot (ouder)
 • Bestuurslid: Nelleke Tamerus (teamlid)

Het mailadres van de MR is: arkmrmh@csgdewaard.nl 
11.24. Medicijngebruik en uitvoeren van medische handelingen

Kinderen krijgen soms geneesmiddelen voorgeschreven die zij één of een aantal keren per dag moeten gebruiken. Het kan dus voorkomen dat een middel op school moet worden gegeven. Hierbij denken we bv. aan pufjes voor voor astma, ritalin of het toedienen antibiotica. Wij vragen u echter dit tot een minimum te beperken. Wij hebben op school de afspraak dat de groepsleerkracht alleen een medicijn aan uw kind mag geven wanneer u het formulier ‘ Het verstrekken van medicijnen op verzoek’ hebt ingevuld en ondertekend. Het kan ook gebeuren dat een kind alleen de school kan bezoeken, wanneer onder schooltijd medische handelingen worden verricht. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding of bijvoorbeeld het meten van de bloedsuikerspiegel (bij suikerpatiënten) door middel van een vingerprikje. In de meeste gevallen worden deze handelingen door de Thuiszorg of door de ouders zelf op school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als sprake is van een situatie die al langer bestaat, wordt door de ouders weleens een beroep op de schoolleiding en de leerkrachten gedaan. Als we op school medische handelingen uitvoeren moeten ouders ons daarvoor toestemming geven middels het formulier “Uitvoeren van medische handelingen”. U kunt het protocol Medicijnverstrekking downloaden van onze website: https://deark.csgdewaard.nl Gewijzigde medische gegevens dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan onze administratie.

Dit kan via de e-mail:

a.berkhof@csgdewaard.nl

11.25. MEE

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. Daar werken deskundige mensen die u terzijde kunnen staan bij vragen op het gebied van onderwijs, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer, vrije tijd. De diensten van MEE worden door het ministerie van VWS gefinancierd en zijn voor u gratis. Voor verdere informatie, zie website www.mee.nl of u kunt bellen naar 0900 - 999 88 88

11.26. Mobiele telefoons - smartwatches

De mobiele telefoons en smartwatches van leerlingen mogen niet aan staan en/of gebruikt worden onder schooltijd.

11.27. Ongevallenverzekering

Het bestuur heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen gedurende de reis naar school, het verblijf op school en de reis naar huis. De verzekering dekt de schade die niet door uw ziektekostenverzekering gedekt wordt. Het gaat dus niet om schade aan eigendommen als een bril, kleding of een tas.

11.28. Ontruimingsplan

Op school is een ontruimingsplan aanwezig. Daarin staat beschreven wat de kinderen moeten doen wanneer ze de school moeten verlaten. Bovendien staat er beschreven wat er moet gebeuren wanneer de kinderen van buiten naar binnen moeten. Elk jaar worden er één of meer ontruimingsoefeningen gehouden.

11.29. Ouderfonds


Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld vieringen (kerst, pasen), een excursie, koningsdagen, sportdagen en feesten. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

Als vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2023-2024 wordt voor alle groepen 40 € gevraagd. U mag betalen in 1 termijn van 40 € of in 2 termijnen van 20 €. Bedrag s.v.p. overmaken op Rabobank Hoeksche Waard NL28 RABO 0 3416.38.692 CSG De Waard inzake OR De Ark Middelharnis.

De SO leerlingen gaan dit jaar op schoolreis. De kosten voor de schoolreis worden apart berekend. U betaalt de werkelijke kosten. Nadere informatie volgt. Grotere bedragen mogen in termijnen betaald worden.

De VSO leerlingen gaan dit jaar op schoolkamp. De kosten voor het schoolkamp worden apart berekend. U betaalt de werkelijke kosten. Nadere informatie volgt. Grotere bedragen mogen in termijnen betaald worden.

Kinderen van ouders die niet kunnen betalen, mogen altijd mee op schoolreis of het schoolkamp. Neem in dat geval contact op met de directeur.
De KoZa-groep Middelharnis

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld kerst, een excursie, koningsdagen, sportdagen en feesten. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

Als vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 wordt voor de KoZa-groep
15 € gevraagd. Het bedrag s.v.p. overmaken op Rabobank Hoeksche Waard NL28 RABO 0 3416.38.692 CSG De Waard inzake OR De Ark Middelharnis.

Mogelijk komt er ook een uitje voor de KoZa-groep. De kosten voor dit uitje worden apart berekend. U betaalt de werkelijke kosten. Nadere informatie volgt. 

 Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. 11.30. Ouderraad

De ouderraad (OR) houdt zich met praktische zaken bezig. Een belangrijke taak van de OR is het contact tussen u en de school te bevorderen. Indien nodig behartigt de raad uw belangen en die van de kinderen bij de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad kan de MR informeren over zaken die bij het bestuur onder de aandacht gebracht moeten worden. Onze school heeft een ouderraad die bestaat uit vier leden. De ouderraad komt gemiddeld één keer per drie maanden bij elkaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd één teamlid aanwezig. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Enkele taken van de ouderraad:

 • De ouderraad kan adviezen uitbrengen aan de medezeggenschapsraad of aan het team.
 • De ouderraad assisteert bij het organiseren en/of uitwerken van activiteiten voor leerlingen en/of ouders.
 • De ouderraad verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
 • De ouderraad probeert ook andere ouders bij de uitvoering van de werkzaamheden te betrekken.

Leden ouderraad Middelharnis:

 • Anneke Coolbergen
 • Geralda Stroo
 • Viola Achterberg
 • Sander de Vos

Namens het team:

 • Corina van Arkel en Bettine den Hoed

11.31. Protocol persoonsregistratie (dossiervorming)

Van iedere leerling wordt een dossier in de leerlingenadministratie bijgehouden. In de groep is informatie over de voortgang en de ontwikkeling van uw kind. Die informatie zit in een multomap welke in de klas aanwezig is. Ook de handelingsplannen zitten hierin. Het dossier van uw kind wordt opgeslagen in een afgesloten dossierkast en in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hierin worden bijvoorbeeld gegevens opgenomen over de diverse gesprekken, speciale onderzoeken, onderzoeken van instanties van buiten de school en administratieve gegevens. De schooldirectie beheert de dossiers. De wet op de privacy en de wet bescherming persoonsgegevens is hierbij van toepassing.

11.32. Schoolregels en omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Het team van de Ark en De KoZa-groep vinden het belangrijk dat elke leerling zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelt in de school. De school wil kwalitatief goed onderwijs geven op een plek die veilig is voor iedereen, zodat er met plezier geleerd en gewerkt kan worden. Dat betekent enerzijds dat de school de kans op fysiek gevaar zoveel mogelijk uitsluit en anderzijds dat de school maatregelen neemt om kinderen, personeel en ouders te beschermen tegen sociale en emotionele onveiligheid. Hiermee waarborgen we een gezond en veilig schoolklimaat. Pesten hoort daar niet bij. Pesten is een complex probleem en dit is de laatste tijd alleen maar toegenomen door de groei van sociale media. Doordat digitaal pesten ook nog eens buiten schooltijd plaatsvindt, is het voor de leerkrachten lastig om het te signaleren en het aan te pakken. Dit doen we in goed overleg met de ouders/verzorgers. We stellen in elk geval alles in het werk om er voor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen in onze school. Carlijn van der Pijl is de coördinator Sociale veiligheid. u kunt desgewenst met haar contact opnemen.
We gaan zoveel mogelijk uit van uniforme schoolregels en afspraken binnen de verschillende groepen om de doorgaande lijn in de school te waarborgen. Voor leerlingen met heftig gedrag mag afgeweken worden van de standaardregels. Leerlinggedrag is niet meer acceptabel binnen de groep en binnen onze school als de veiligheid en het welbevinden van de leerling, de medeleerlingen of het personeel in gevaar komt. Door preventief beleid proberen we heftig gedrag te voorkomen.

We gaan uit van de volgende 6 leefregels:

 1. Luister naar elkaar!
 2. We zijn aardig voor elkaar!
 3. We helpen elkaar!
 4. Ben je boos of verdrietig praat er dan over!
 5. Let goed op je taalgebruik!
 6. We gaan goed met spullen om!

De schoolregels met picto’s hangen in elke klas en in de gemeenschappelijke ruimtes. Voor de jongste kinderen en voor de individuele kinderen die picto’s voor gedrag nodigen hebben, gebruiken we de positief gestelde gedragspicto’s van SCLERA (www.sclera.be)

Stappenplan als leerlingen zich niet aan de regels houden:

 1. We waarschuwen de leerling en benoemen het verkeerde gedrag.
 2. We geven de leerling de kans om excuses te maken, of zijn of haar gedrag te corrigeren.
 3. Afhankelijk van de frequentie en de aard van het gedrag volgt er een actie:
  a. Straf.
  b. Een plaats buiten de groep.
  c. In een afgezonderde ruimte met/zonder begeleiding.
  d. Ouders worden gevraagd hun kind op te halen.
 4. Wanneer de directe veilgheid van de leerling, medeleerling en/of collega's in gevaar komt passen we fysieke begrenzing toe. We proberen dit ten allen tijde te voorkomen.
 5. Bij ernstiger/grensoverschrijdend gedrag neemt de leerkracht, zorgcoach, IB’er of een directielid telefonisch contact op met de ouders en gaat er een ingevuld agressie-meldformulier mee naar huis, waarin het ongewenste gedrag beschreven wordt en de consequenties.
 6. De ouders/verzorgers worden gevraagd dit formulier te ondertekenen.
 7. Bij vernieling moeten de ouders de schade betalen.
 8. Bij frequent grensoverschrijdend gedrag passen we in de regel de volgende acties toe:
 • Bespreken met intern begeleider, directeur en of psycholoog.
 • Gesprek met de ouders, leerkracht en intern begeleider of directielid.
 • Inbrengen in de commissie van begeleiding.
 • Inschakelen van deskundigen (intern/extern)
 • Ook kan er sprake zijn van schorsings- en/of verwijderingsbeleid. (Zie procedure CSG de Waard)

11.33. Schooltijden

We hebben ons onderwijs zo ingericht dat de leerlingen uit het SO 940 uren en de overige leerlingen per schooljaar ten minste 1000 uren onderwijs ontvangen. De leerlingen ontvangen per dag ten hoogste 5 uur en 45 minuten onderwijs, wij nemen daarbij een evenwichtige verdeling van activiteiten in acht.

Op tijd beginnen
We vinden het belangrijk om ons strikt te houden aan de schooltijden. We letten er met name op dat er efficiënt omgegaan wordt met de leertijd. Daarom willen we ’s morgens stipt op tijd beginnen. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter uiterlijk 5 minuten voor schooltijd aanwezig is, dan kunnen we op tijd beginnen. We hopen dat u hier begrip voor hebt en uw medewerking hieraan wil verlenen. Voor de rust op het plein en de zelfstandigheid van de leerlingen willen we u vragen de leerlingen bij het hek over te dragen aan de collega’s die pleinwacht hebben.


Schooltijden Middelharnis

SO Leerlingen uit De kleine Kapitein 

Maandag, dinsdag, donderdag:
08.30-14.50 uur 

Woensdag:
08.30-12.15 uur 
Vrijdag: 
08.30-12.15 uur 

Overige SO en VSO leerlingen uit De Brug, De Boeg en De Kajuit
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30-14.50 uur 
Woensdag:
08:30-12.15 uur 

Schooltijden KoZa-groep
De KoZa-groep werkt met een gelijke dagen rooster.
Maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 14.00 uur.

11.34. Groen

De VSO leerlingen in Middelharnis houden de tuin rondom het gebouw van de school en van Gemiva bij. Ze hebben sinds vorig schooljaar ook een eigen moestuin.

De leerlingen verbouwen in het voorjaar en de zomer allerlei gewassen. De leerlingen kunnen zich op deze manier oriënteren op tuinonderhoud en plantkunde. In de praktijk komt het er op neer, dat we de leerlingen eenvoudige agrarische technieken aanleren. Ook doen ze ervaring op in het hanteren van de verschillende tuingereedschappen voor het onderhoud. Voor een klein groepje leerlingen zien we het werk in de tuin als een beroepsvoorbereiding. Een aantal oud-leerlingen werkt in de groenvoorziening.

11.35. Skaten

Zonder knie- en polsbeschermers mogen leerlingen op het schoolplein NIET skaten. Het liefst zien we ook nog elleboogbeschermers en een valhelm.

11.36. Sponsoring

Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als aan allerlei nevenactiviteiten. Met dat sponsorgeld kunnen allerlei extraatjes worden gedaan. Onze school staat dan ook positief tegenover sponsoring. Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan moet de sponsoring aan een aantal voorwaarden voldoen, zie sponsorbeleidsplan.

11.37. Stagiair(e)s

Aan studenten voor de opleiding Onderwijsassistent biedt de school de mogelijkheid stage te lopen. De studenten zijn behulpzaam in de groepen. Ook studenten van de PABO (lerarenopleiding) of Pedagogiek kunnen bij ons stage lopen.

11.38. Tegemoetkoming aanvragen

Vanaf de leeftijd van 18 jaar vervalt de kinderbijslag. Zolang uw kind nog ingeschreven staat op school, is er nog geen recht op de Wajong uitkering. Via DUO kunt u een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Uw kind krijgt in elk geval de basistoelage. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kunnen ze een aanvullende toelage krijgen. Vraag de tegemoetkoming op tijd aan. Doe dit voor 31 juli. Aanvragen kan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren op de website van DUO. Deze tegemoetkoming is een gift en bedraagt ongeveer 100 euro per maand. Let op: zodra uw kind van school gaat, moet de tegemoetkoming stopgezet worden. Meer informatie is te vinden op de site van DUO.

11.39. Therapie

Als een kind behandeld wordt door een therapeut bijvoorbeeld Cesar therapie of fysiotherapie, kan de school ruimte ter beschikking stellen om de therapie onder schooltijd plaats te laten vinden. We streven er naar het aantal behandelaars beperkt te houden. Ook moet er vrije ruimte beschikbaar zijn.

11.40. Vakantieroosters 2023-2024

Vakantierooster en studiedagen Ark Middelharnis 2023-2024


Eerste schooldag:
Maandag 21 augustus 2023 ZML de Ark

Schoolkamp VSO
Woensdag 13 t/m 15 september 2023

Studiedag 1 - De leerlingen zijn vrij
Donderdag 21 september 2023

Herfstvakantie
Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023

Studiedag 2 - Dinsdag 31 oktober 2023
De leerlingen van De kleine Kapitein zijn ‘s middags vrij vanaf 12.15 uur
De leerlingen van De Brug, De Boeg en De Kajuit zijn de hele dag vrij.

Studiedag 3 - De leerlingen zijn vrij
Donderdag 7 december 2023

Kerstvakantie:
ZML de Ark vrijdagmiddag  22 december 2023 vanaf 12.15 uur vrij.
Maandag 25 december 2023  t/m vrijdag 5 januari 2024

Studiedag 4 - De leerlingen zijn vrij
Maandag 29 januari 2024

Voorjaarsvakantie
Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024

Paasvakantie
Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Studiedag 5 - De leerlingen zijn vrij
Donderdag 11 april 2024

Meivakantie
Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024

Pinkstervakantie
Vrijdag 17 mei t/m maandag 20 mei 2024

Studiedag 6 - De leerlingen zijn vrij
Dinsdag 28 mei 2024

Zomervakantie 
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024
Als er zich geen calamiteiten voordoen zijn de leerlingen van De Ark vrijdag 12 juli 2024  vrij.

Vakantierooster en studiedagen KoZa-groep 2023-2024

Op studiedagen zijn de leerlingen vrij


Eerste schooldag:
Maandag 21 augustus 2023 

Studiedag 1
Woensdag 11 oktober 2023

Herfstvakantie
Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023

Studiedag 2 - Woensdag 13 december 2023

Kerstvakantie:
ZML de Ark vrijdagmiddag  22 december 2023 vanaf 12.15 uur vrij.
Maandag 25 december 2023  t/m vrijdag 5 januari 2024

Studiedag 3 
Maandag 8 januari 2024 (Let op aansluitend op kerstvakantie)

Voorjaarsvakantie
Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024

Studiedag 4
Maandag 26 februari 2024 (Let op aansluitend op voorjaarsvakantie)

Paasvakantie
Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Studiedag 5 
Woensdag 17 april 2024

Meivakantie
Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024

Pinkstervakantie
Vrijdag 17 mei t/m maandag 20 mei 2024

Studiedag 6 
Woensdag 3 juli 2024

Zomervakantie 
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

Als er zich geen calamiteiten voordoen zijn de leerlingen van De KoZa vrijdag 12 juli 2024  vrij.

 

 

11.41. Vakantieverlof

Vakantieverlof wordt uitsluitend verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Als zo’n verlof wordt aangevraagd, zal moeten blijken dat de belemmering door het beroep zich tijdens alle vakanties van 14 dagen of langer voordoet. Vakantieverlof wordt per schooljaar maar één keer voor ten hoogste 10 dagen toegestaan. In de eerste twee weken van het schooljaar is een dergelijk verlof niet toegestaan.

11.42. Verlofregeling

Als een kind niet op school kan komen, omdat het ziek is of b.v. naar de dokter moet, wordt de ouders verzocht dat voor schooltijd telefonisch (voor half 9) aan de school door te geven. Dit geldt ook als het kind niet op tijd op school kan zijn.

Voor ander verlof dan ziekteverlof moet ruim van te voren toestemming aan de directie gevraagd worden. Houdt er rekening mee dat wettelijke voorschriften zulk verlof voor leerplichtige kinderen nauwelijks toestaan. U kunt dit verlof digitaal aanvragen: https://dearkmh.csgdewaard.nl/ouders/verlof-aanvragen

11.43. Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Verlof wordt verleend:

 • om aan een godsdienstige verplichting te kunnen voldoen: 1 dag
 • om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting
 • voor het nakomen van een medische afspraak die niet buiten de schooluren gemaakt kan worden
 • bij verhuizing: 1 dag
 • voor het bijwonen van een huwelijk van een familielid in de 1e tot en met de 3e graad: 1 dag als het huwelijk in de woonplaats van de leerling plaats vindt; maximaal 2 dagen als het huwelijk elders gesloten wordt
 • de 1 of 2 dagenregeling geldt ook bij een 25 en 40 jarig ambtsjubileum en een 121/2, 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
 • bij ernstige ziekte in de familie (1e t/m 3e graad)
 • bij overlijden van een familielid: maximaal 4 dagen (1e graad); 2 dagen (2e graad), of 1 dag (3e graads verwantschap).
 • 1 dag bij gezinsuitbreiding.
 • buiten genoemde redenen kan verlof worden verleend voor ten hoogste 10 dagen als uit een verklaring van een arts of maatschappelijk werker de noodzakelijkheid van het verlof blijkt. Als het verlof langer dan 10 dagen omvat, beslist de leerplichtambtenaar.

11.44. Vervoer

Voor de leerlingen is er een gemeentelijke regeling voor aangepast vervoer. Dat vervoer wordt door de gemeente betaald. Er moet ieder jaar opnieuw een aanvraag worden gedaan door ouders voor aangepast vervoer bij de gemeente. Formulieren zijn verkrijgbaar bij uw gemeente. Vraag naar de afdeling die gaat over het leerlingenvervoer. Als school schrijven we, als daarom gevraagd wordt, een verklaring voor het vervoer. U moet zelf contact opnemen met het taxibedrijf als uw zoon/dochter niet gebracht of opgehaald moet worden! Als uw zoon/dochter door iemand anders opgehaald wordt, willen we u vragen dit ook in het heen-en-weer schriftje te vermelden. Bij problemen m.b.t. het vervoer moet u in de eerste plaats contact opnemen met het taxibedrijf:


Middelharnis

Voor leerlingen van Goeree-Overflakkee wordt het vervoer geregeld via:
Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC) afdeling groepsvervoer: 088 - 23 58 030
E-mail: groepsvervoer@taxizeeuwsvlaanderen.nl
De leerlingen worden vervoerd door: Taxi Munckhof en Taxi De Vlieger

 • Taxi Munckhof 088 - 23 58 030
 • Taxi de Vlieger Schouwen 011 - 64 15 62
 • Taxi de Vlieger Goeree-Overflakkee 0187 - 84 62 34

  Voor de overige regio's rijden:
 • Taxi Donkersloot 0187 - 49 14 56
 • Taxi Overgauw 0181 - 451 307

Dagelijkse zaken kunt u het best met de chauffeur regelen. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het vervoer. Ouders krijgen informatie van de taxibedrijven bij extreme weersomstandigheden. Als zich wijzigingen voordoen met betrekking tot het vervoer wilt u dit dan doorgeven aan onze administratie? (e-mail: a.berkhof@csgdewaard.nl)

11.45. Verwijderingsprocedure

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders/verzorgers, leerkracht, directie en algemeen directeur van CSG de Waard. Ook kan een leerling van school verwijderd worden. De algemeen directeur is hiertoe gemandateerd. De procedure 'Verwijdering leerlingen' is op school aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.

11.46. Verzekering

De vereniging heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor.

11.47. Vieringen

De school kent ook vieringen. Belangrijk is hier het godsdienstig en sociaal aspect.  Voorbeelden van deze 'vieringen' zijn: kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, koningsdag, sportdag, schoolreis en schoolkamp, sporttoernooien en verjaardagen. Bij sommige vieringen worden ouders uitgenodigd.

11.48. Wajong

Vanaf 18 jaar kun je een Wajong uitkering aanvragen.
Leerlingen hebben recht op een Wajong uitkering als ze voor hun 18e al een ziekte of handicap hadden en geen arbeidsvermogen hebben. Dat betekent dat je nooit meer kan werken.

Zie info Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-wajong

11.49. Website en app

Onze school heeft een website met daaraan gekoppeld een app.
De CSG app gebruiken wij voor de oudercommunicatie.

U kunt de app aan het begin van het schooljaar downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op CSG de Waard. Op de app ontvangt u desgewenst ook pushberichten als er nieuws is. Met deze app en website willen we een slag maken in de communicatie met de ouders. De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over De Ark kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn. De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem ParnasSys. Elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto’s te mogen plaatsen op het openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website of app.

Als u hier bezwaar tegen hebt, dan kunt u dit aangeven. Dit is ons website adres: https://deark.csgdewaard.nl/

Handleiding in PDF  2018-09-060822.180829 Nieuwe website app CSG de Waard info ouders .pdf

11.50. Wijziging gegevens

Een nieuw adres, e-mailadres gewijzigde telefoonnummers of gewijzigde medische gegevens dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan onze administratie
Dit kan via de e-mail:

a.berkhof@csgdewaard.nl

11.51. Ziek melden

Ziek melden - s.v.p. bellen!

Als uw kind ziek is, vragen we u zo spoedig mogelijk naar de betreffende locatie te bellen. Wilt u dit bij voorkeur doen voordat de schooldag begint? (voor half 9)

Mede omdat collega's op wisselende dagen werken, willen we u dringend verzoeken om ziekmeldingen niet te appen, maar de school te bellen.

Als leerlingen zorg hebben moet ook de zorgaanbieder op de hoogte te worden gesteld.

Als we om 9 uur nog niets gehoord hebben bellen we de ouders zelf.

 

Ark Middelharnis         0187-482947

KoZa-groep                  06-15636534

Zieke kinderen

Als kinderen ziek zijn of opgenomen worden in een ziekenhuis zorgt de school er voor dat de kinderen onderwijs kunnen blijven genieten. De school zoekt per ziektegeval in overleg met het bevoegd gezag naar een adequate oplossing.

12. Contact gegevens

CHRISTELIJK SPECIAAL ONDERWIJS ZML DE ARK


Locatie: Ark Middelharnis
Prinses Marijkestraat 1B 3241 VJ Middelharnis
Postadres: Postbus158 3240 AD Middelharnis
Tel.: 0187 - 482 947 
https://deark.csgdewaard.nl                   

arkmh@csgdewaard.nl

Locatie: KoZa-groep
Prinses Marijkestraat 1  (aan de rechterkant van SBO Het Kompas)
3241 VJ Middelharnis

Directeur:
Piet Diepenhorst  - 06 - 144 101 63
Adjunct Directeur:
Corina van Arkel - 06 - 1690 8000


13. 9.8 Visie-document CSG de Waard

Download hier het visiedocument van CSG de Waard